Úkon kajúcnosti


Nasleduje úkon kajúcnosti, na ktorý kňaz vyzve veriacich slovami:
Bratia a sestry (Bratia) (Sestry), uznajme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá.

Alebo:
Bratia a sestry, spytujme si svedomie
a oľutujme svoje hriechy, aby sme mohli nábožne sláviť svätú obetu.

Alebo:
Bratia a sestry, pred Pána máme predstúpiť s čistým srdcom. Preto si spytujme svedomie a vzbuďme si ľútosť nad hriechmi.

Alebo:
Bratia a sestry, v tejto chvíľke ticha vhĺbme sa do seba, vzbuďme si ľútosť nad hriechmi, aby sme mohli náležite počúvať Božie slovo a sláviť Eucharistiu.
Zachová sa chvíľa ticha.
 
* V nedeľu, najmä vo Veľkonočnom období, možno namiesto zvyčajného úkonu kajúcnosti vždy, keď je to možné, požehnať vodu a pokropiť ľud na pamiatku krstu, ako je uvedené v Dodatku II (s. 1611 – 1615).

Potom všetci spoločne prednesú formulu všeobecného vyznania:
Vyznávam všemohúcemu Bohu
i vám, bratia a sestry,
že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
 
Bijú sa v prsia a hovoria:
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
 
Potom pokračujú:
Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých,
i vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

Nasleduje absolúcia kňaza:
Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí
a privedie nás do večného života.

Ľud odpovie:
Amen.

Alebo:

Kňaz vyzve veriacich na úkon kajúcnosti:
Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá.

Nasleduje krátka chvíľa ticha. Potom kňaz pokračuje:
Zmiluj sa nad nami, Pane.

Ľud odpovie:
Lebo sme sa prehrešili proti tebe.

Kňaz:
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Ľud:
A daj nám svoju spásu.

Nasleduje absolúcia kňaza:
Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí
a privedie nás do večného života.

Ľud odpovie:
Amen.

Alebo:
Kňaz vyzve veriacich na úkon kajúcnosti:
Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá.

Nasleduje krátka chvíľa ticha. Potom kňaz alebo diakon, alebo iný posluhujúci prednesie tieto alebo iné vzývania s Pane zmiluj sa:
Ty si bol poslaný uzdraviť skrúšených srdcom: Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)

Ľud odpovie:
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)

Kňaz:
Ty si prišiel volať hriešnikov: Kriste, zmiluj sa. (Christe, eléison.)

Ľud:
Kriste, zmiluj sa. (Christe, eléison.)

Kňaz:
Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával: Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)

Ľud:
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)

Nasleduje absolúcia kňaza:
Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí
a privedie nás do večného života.

Ľud odpovie:
Amen.

Ďalšie predlohy tretej formuly úkonu kajúcnosti


Nasledujú vzývania Pane, zmiluj sa, ak ešte neboli v niektorej formule úkonu kajúcnosti.
V. Pane, zmiluj sa. R. Pane, zmiluj sa.
V. Kriste, zmiluj sa. R. Kriste, zmiluj sa.
V. Pane, zmiluj sa. R. Pane, zmiluj sa.
Alebo:
 
V. Kýrie, eléison.  R. Kýrie, eléison. 
V. Christe, eléison.  R. Christe, eléison. 
V. Kýrie, eléison.  R. Kýrie, eléison. 

Potom, keď je to predpísané, spieva sa alebo recituje hymnus:
Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti,
oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky,
lebo veľká je sláva tvoja,
Pane Bože, Kráľ nebeský,
Boh Otec všemohúci.
Pane Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn,
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca:
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu.
Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
Veď len ty si Svätý, len ty si Pán,
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca.
Amen.

Po skončení hymnu kňaz so zloženými rukami povie:
Modlime sa.

Všetci sa spolu s kňazom chvíľu v tichosti modlia. Potom kňaz s rozopätými rukami prednesie kolektu. Na konci modlitby ľud zvolá:
Amen.