Obrad prijímania


Kňaz položí kalich a paténu, zopne ruky a povie:
Na príkaz nášho Spasiteľa
a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať:

Iné výzvy na Modlitbu Pána:

V ADVENTE
Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa; preto sa osmeľujeme povedať:

NA VIANOCE
Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi; preto sa s vďačným srdcom modlime:
 
V PÔSTE
Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom od- pustiť; buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime:

NA VEĽKÚ NOC
Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme; preto sa modlime s veľ- kou dôverou:

V CEZROČNOM OBDOBÍ
A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Alebo:

Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi; preto sa osmeľujeme povedať:

PRI KRSTE
Toto pokrstené dieťa bude (tieto pokrstené deti budú) volať Boha svojím Otcom. Preto sa modlime aj v jeho (ich) mene, ako nás naučil náš Pán:

V OMŠI ZA ŽENÍCHA A NEVESTU
Slovami Pána Ježiša, ktorý posväcuje manželskú lásku, modli- me sa k nebeskému Otcovi:

Rozopne ruky a spolu s ľudom pokračuje:
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.

Ďalej pokračuje iba kňaz s rozopätými rukami:
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom
a príď nám milosrdne na pomoc,
aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom,
kým očakávame blaženú nádej
a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
 
Zopne ruky.

Ľud zakončí modlitbu zvolaním:
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.

Potom kňaz s rozopätými rukami nahlas hovorí:
Pane Ježišu Kriste,
ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam,
svoj pokoj vám dávam.

Nehľaď na naše hriechy,
ale na vieru svojej Cirkvi
a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu,

zopne ruky
lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľud odpovie:
Amen.

Kňaz, obrátený tvárou k ľudu, rozopne a znova zloží ruky, pričom hovorí:
Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
 
Ľud odpovie:
I s duchom tvojim.

Potom diakon alebo kňaz prípadne dodá:
Dajte si znak pokoja.

Ľud zvolá:
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

A podajú si ruky s najbližšie stojacimi ako znak pokoja, spoločenstva a lásky; kňaz dá znak pokoja diakonovi alebo posluhujúcemu.

Potom kňaz vezme hostiu, rozlomí ju nad paténou a kúsok hostie vpustí do kalicha, pričom potichu hovorí:
Toto zmiešanie Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista nech nám prijímajúcim osoží pre večný život.

Medzitým sa spieva alebo recituje:
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: daruj nám pokoj.

Ak lámanie chleba trvá dlhšie, možno toto zvolanie opakovať viackrát. Len posledné zvolanie sa zakončí slovami: daruj nám pokoj.

Potom kňaz so zopätými rukami potichu hovorí:
Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, ty si z vôle Otca
a za spoluúčinkovania Ducha Svätého svojou smrťou oživil svet.
Skrze svoje presväté Telo a Krv osloboď ma
od všetkých mojich neprávostí a od každého zla.
Daj, aby som sa vždy pridržiaval tvojich prikázaní,
a nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba.

Alebo:

Pane Ježišu Kriste,
nech mi prijatie tvojho Tela a Krvi
neslúži na odsúdenie a zatratenie,
ale pre tvoju dobrotu
nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu i telo.

Kňaz pokľakne, vezme hostiu, drží ju trocha pozdvihnutú nad paténou alebo nad kalichom a obrátený k ľudu nahlas hovorí:
Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

A spolu s ľudom raz povie:
Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Kňaz, obrátený k oltáru, potichu hovorí:
Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život.
 
Úctivo prijme Kristovo Telo.

Potom vezme kalich a potichu hovorí:
Krv Kristova nech ma zachová pre večný život.

Úctivo prijme Kristovu Krv.

Potom vezme paténu alebo pyxidu a ide k prijímajúcim. Každému z nich ukáže trochu pozdvihnutú hostiu a povie:
Telo Kristovo.

Prijímajúci odpovie:
Amen.

A prijme Kristovo Telo.

Ten istý obrad zachová aj diakon, ak rozdáva sväté prijímanie.

Ak sú prítomní aj takí, ktorí majú prijímať pod obidvoma spôsobmi, zachová sa obrad uvedený na príslušnom mieste.

Keď kňaz prijíma Kristovo Telo, začne sa spev na prijímanie.

Po skončení prijímania kňaz, diakon alebo akolyta puri kuje paténu nad kalichom a potom aj kalich.

Pri purifikovaní kňaz potichu hovorí:
Pane, čo sme prijali ústami, nech očistí naše srdce
a časný dar nech sa nám stane zárukou večného života.

Potom sa kňaz môže vrátiť k sedadlu. Možno prípadne zachovať chvíľu ticha alebo predniesť žalm, chválospev alebo hymnus.

Potom kňaz, stojac pri oltári alebo pri sedadle, obrátený k ľudu so zloženými rukami povie:
Modlime sa.

Všetci spolu s kňazom zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe, ak tak už neurobili. Nato kňaz s rozopätými rukami prednesie modlitbu po prijímaní.

Na konci modlitby ľud zvolá:
Amen.