Liturgia slova


Lektor ide k ambóne a číta prvé čítanie, ktoré všetci sediačky pozorne počúvajú. Lektor dá znak, že skončil, slovami:
Počuli sme Božie slovo.

Všetci odpovedia:
Bohu vďaka.

Žalmista alebo spevák spieva alebo recituje žalm a ľud odpovedá refrénom.

Potom, ak má byť druhé čítanie, lektor ho číta pri ambóne ako predtým. Na konci dá znak, že skončil, slovami:
Počuli sme Božie slovo.

Všetci odpovedia:
Bohu vďaka.

Nasleduje Aleluja alebo iný spev určený rubrikami podľa toho, ako si to vyžaduje liturgické obdobie.

Ak sa používa kadidlo, kňaz vloží do kadidelnice tymian. Potom sa diakon, ktorý má predniesť evanjelium, hlboko skloní pred kňazom a potichu prosí o požehnanie slovami:
Požehnaj ma, otče.

Kňaz potichu povie:
Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si dôstojne a náležite hlásal jeho evanjelium: v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.
 
Diakon sa prežehná a odpovie:
Amen.

Ak nieto diakona, kňaz sklonený pred oltárom sa ticho modlí:
Všemohúci Bože, očisť mi srdce i pery,
aby som mohol dôstojne hlásať tvoje sväté evanjelium.

Potom diakon alebo kňaz ide k ambóne. Ak je to vhodné, sprevádzajú ho posluhujúci s kadidlom a sviecami a hovorí:
Pán s vami.

Ľud odpovie:
I s duchom tvojím.

Diakon alebo kňaz:
Čítanie zo svätého evanjelia podľa M.

Medzitým poznačí znakom kríža najprv knihu, potom seba na čele, na perách a na hrudi. Ľud zvolá:
Sláva tebe, Pane.

Potom diakon alebo kňaz incenzuje knihu, ak sa používa kadidlo, a prednesie evanjelium.

Po prečítaní evanjelia diakon alebo kňaz zvolá:
Počuli sme slovo Pánovo.

Všetci odpovedia:
Chvála tebe, Kriste.

Potom pobozká knihu a potichu povie:
Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia.

Nasleduje homília, ktorú má predniesť kňaz alebo diakon v nedeľu a v prikáza né sviatky. V iné dni sa odporúča.

Po homílii, keď je to predpísané, spieva sa alebo recituje Symbol, čiže Vyznanie viery.
Verím v jedného Boha,
Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
Pri slovách A mocou Ducha Svätého... a stal sa človekom sa všetci uklonia.
A mocou Ducha Svätého
vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta,
bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva
ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.

Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.
Amen.

Namiesto nicejsko-carihradského symbolu možno použiť, osobitne v Pôstnom a Veľkonočnom období, krstný symbol Rímskej cirkvi, takzvaný apoštolský.
Verím v Boha,
Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
Pri slovách ktorý sa počal... narodil sa z Márie Panny sa všetci uklonia.
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Potom nasleduje všeobecná modlitba, čiže modlitba veriacich.