VIANOČNÁ I

O Kristovi – svetle
 
Táto prefácia sa používa v omšiach na slávnosť Narodenia Pána a v oktáve; cez oktávu sa používa aj v tých omšiach, ktoré by inak mali vlastnú prefáciu (výnimku tvoria omše, ktoré majú vlastnú prefáciu o Božích tajomstvách alebo o Božích osobách); používa sa i vo všedné dni Vianočného obdobia.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo tajomným vtelením tvojho Slova
zažiarilo našej duši nové svetlo tvojej slávy.
Keď takto poznávame Boha viditeľne,
nech nás on sám strhne k láske vecí neviditeľných.
Preto s anjelmi aj archanjelmi, s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:


Svätý, svätý, svätý...