O ZJAVENÍ PÁNA

O Kristovi – svetle národov
 
Táto prefácia sa používa na slávnosť Zjavenia Pána. V dňoch po Zjavení Pána až do soboty pred sviatkom Krstu Pána možno použiť prefáciu o Zjavení Pána alebo vianočnú.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo dnes si na osvietenie národov
odhalil tajomstvo našej spásy v Kristovi,
a keď sa on zjavil v našej smrteľnej prirodzenosti,
obnovil si nás slávou jeho nesmrteľnosti.

Preto s anjelmi aj archanjelmi,
s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:

Svätý, svätý, svätý...