O ZOSNULÝCH I
 
O nádeji na vzkriesenie v Kristovi

Táto prefácia sa používa v omšiach za zosnulých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo v ňom nám zažiarila nádej
na slávne vzkriesenie,
a hoci nás zarmucuje neodvratný údel smrti,
potešuje nás prísľub budúcej nesmrteľnosti.
Veď tým, čo veria v teba, Pane,
život sa neodníma, iba mení;
a keď skončíme život v smrteľnom tele,
máme pripravený večný príbytok v nebesiach.
Preto s anjelmi aj archanjelmi,
s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:

Svätý, svätý, svätý...