VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Omša vo dne

VSTUPNÝ SPEV 
Vstal som z mŕtvych a stále som pri tebe, aleluja; kladieš na mňa svoju ruku, aleluja;
obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť, aleluja, aleluja. (Porov. Ž 139, 18. 5 – 6)
Alebo:
Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
Jemu sláva a vláda po všetky veky vekov, aleluja, aleluja. (Lk 24, 34; porov. Zjv 1, 6) 
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si skrze svojho jednorodeného Syna
dnešného dňa zvíťazil nad smrťou
a otvoril si nám bránu do večnosti; *
preto s radosťou slávime
jeho zmŕtvychvstanie a prosíme ťa, —
obnov nás Duchom Svätým,
aby sme povstali k novému životu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Milostivý Bože, *
s veľkonočnou radosťou
ti prinášame dary na obetu, —
ktorou sa tvoja Cirkev
podivuhodne obrodzuje a zveľaďuje.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O veľkonočnom tajomstve.
 
Prefácia Veľkonočná I. (ale slávnostnejšie v tento deň)
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve a Pane, milostivo prijmi.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus;
preto slávme sviatky s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy, aleluja. (1 Kor 5, 7 – 8) 
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
ustavične ochraňuj svoju Cirkev
s otcovskou priazňou, *
aby obnovená veľkonočnými sviatosťami —
dosiahla slávu zmŕtvychvstania.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Na záverečné požehnanie sa vhodne použije formulár slávnostného požehnania z omše Veľkonočnej vigílie.

Na prepustenie ľudu sa spieva alebo hovorí:
Choďte v mene Božom, aleluja, aleluja.

Alebo:
Choďte v pokoji, aleluja, aleluja.

Všetci odpovedia:
Bohu vďaka, aleluja, aleluja.