VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Veľkonočná vigília vo Svätej noci

1. Podľa pradávnej tradície táto noc je nocou bdenia zasvätenou Pánovi (Ex 12, 42). Preto podľa výzvy evanjelia (Lk 12, 35 – 37) sa veriaci s horiacimi sviecami v rukách majú podobať ľuďom očakávajúcim návrat svojho Pána. Keď príde a nájde ich bdieť, dá im miesto pri svojom stole.
2. Vigília tejto noci, ktorá je najväčšou a najvznešenejšou spomedzi všetkých slávností, sa má v každom kostole sláviť len raz. Slávi sa takto: po obrade svetla a veľkonočnom chválospeve (prvá časť vigílie) svätá Cirkev rozjíma o obdivuhodných skutkoch, ktoré Pán konal od začiatku pre svoj ľud, a prejavuje dôveru v Pánovo slovo a v jeho prísľub (druhá časť vigílie – liturgia slova); keď nastáva deň, Cirkev so svojimi novými členmi, čo sa znovuzrodili v krste (tretia časť vigílie), je pozvaná na sviatostnú hostinu, ktorú svojmu ľudu pripravil Pán ako pamiatku na svoju smrť a zmŕtvychvstanie, kým znova nepríde (štvrtá časť vigílie).
3. Celá slávnosť Veľkonočnej vigílie sa má konať v noci. Nemá sa začať pred zotmením a má sa skončiť pred svitaním nedeľného rána.
4. Omša vigílie, aj keď sa slávi pred polnocou, je omšou Veľkonočnej nedele.
5. Kto sa zúčastnil na omši v noci, môže znova pristúpiť k prijímaniu v omši vo dne. Kto celebroval alebo koncelebroval omšu v noci, môže znova celebrovať alebo koncelebrovať omšu vo dne.
Slávenie Veľkonočnej vigílie je náhradou posvätného čítania.
6. Kňazovi zvyčajne posluhuje diakon. Ak však chýba, jeho úlohy, okrem prípadov, kde je to uvedené inak, prevezme celebrujúci alebo koncelebrujúci kňaz.
Kňaz a diakon si oblečú biele omšové rúcho.
7. Pre všetkých účastníkov vigílie treba pripraviť sviece. Svetlá v kostole sa zhasnú.
 
I. časť

Slávnostný začiatok vigílie: Obrad svetla Požehnanie ohňa a príprava veľkonočnej sviece

8. Na vhodnom mieste mimo kostola sa pripraví oheň. Keď sa tam už zhromaždili veriaci, príde kňaz s posluhujúcimi; jeden z nich nesie veľkonočnú sviecu (paškál).
Procesiový kríž a sviece sa neprinášajú.
Keď nemožno posvätiť oheň mimo kostola, obrad sa koná, ako je uvedené pod č. 13.
9. Kňaz a veriaci sa prežehnajú, pričom kňaz hovorí: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Potom pozdraví zhromaždený ľud zvyčajným spôsobom a krátko ho poučí o Veľkonočnej vigílii týmito alebo podobnými slovami:
Bratia a sestry, v túto presvätú noc náš Pán Ježiš Kristus prešiel zo smrti do života. Preto Cirkev po celom svete zvoláva svojich synov a dcéry a zhromažďuje ich, aby bdeli a modlili sa.
Pripomeňme si teda Pánovo zmŕtvychvstanie počúvaním Božieho slova a slávením jeho tajomstiev, aby sme mali nádej, že budeme mať účasť na Kristovom víťazstve nad smrťou a na živote s ním v Bohu.
 
10. Potom kňaz požehná oheň. S rozopätými rukami prednáša modlitbu:
Modlime sa.
Bože, skrze svojho Syna
si nás ožiaril svetlom svojej slávy; *
posväť   tento nový oheň a veľkonočnou slávnosťou roznieť v nás túžbu po nebeských veciach, —
aby sme s čistým srdcom mohli vojsť
do kráľovstva večného svetla.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

11. Po požehnaní nového ohňa jeden z posluhujúcich prinesie pred kňaza veľko- nočnú sviecu. Celebrant vryje do sviece kríž; nad kríž napíše grécke písmeno alfa, pod kríž písmeno omega a medzi ramená kríža vpíše štyri číslice aktuálneho roka. Pritom hovorí:
1. Kristus je ten istý včera i dnes. (celebrant vrýva zvislú čiaru kríža)
2. On je počiatok a koniec, (kňaz vrýva vodorovnú čiaru kríža)
3. Alfa
(nad zvislú čiaru kríža vrýva písmeno alfa)
4. i Omega,
(pod zvislú čiaru kríža vrýva písmeno omega)
5. Pán času
(do ľavého horného uhla kríža vrýva prvú číslicu letopočtu)
6. i večnosti.
(do pravého horného uhla kríža vrýva druhú číslicu letopočtu).
7. Jemu patrí sláva i moc
(do ľavého spodného uhla kríža vrýva tretiu číslicu letopočtu)
8. po všetky veky vekov. Amen.
do spodného pravého uhla kríža vrýva štvrtú číslicu letopočtu).

12. Keď už vryl do sviece kríž a ostatné znaky, môže do nej vsadiť v podobe kríža päť hrudiek tymianu. Pritom hovorí:
1. Pre svoje sväté
2. a oslávené rany
3. nech nás ochraňuje
4. a zachováva
5. Kristus, náš Pán. Amen.

 
13. Ak sa pre prípadné ťažkosti nežehná oheň vonku, obrad požehnania ohňa sa prispôsobí okolnostiam. Keď sa ľud zhromaždí v kostole, kňaz a posluhujúci s veľkonočnou sviecou prídu k bráne kostola. Ak je to možné, ľud sa obráti tvárou ku kňazovi.
Nasleduje pozdrav a poučenie (pozri č. 9). Potom sa žehná oheň a pripraví sa veľkonočná svieca.
 
14. Kňaz od požehnaného ohňa zapáli veľkonočnú sviecu a hovorí:
Svetlo Krista, ktorý slávne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich sŕdc a myslí.

Pokiaľ ide o vyššie opísané prvky, konferencie biskupov môžu stanoviť iný spôsob, lepšie vyhovujúci mentalite veriacich.

Sprievod

15. Po zapálení sviece jeden z posluhujúcich vloží žeravé uhlíky z ohňa do kadidelnice a kňaz, ako zvyčajne, nasype tymian. Diakon alebo, ak ho niet, iný vhodný posluhujúci vezme od posluhujúceho veľkonočnú sviecu a zoradí sa procesia. Turiferár s dymiacou kadidelnicou ide pred diakonom alebo posluhujúcim nesúcim veľkonočnú sviecu, za nimi ide kňaz s posluhujúcimi a veriaci. Všetci nesú v ru kách sviece.
 
Pred bránou kostola diakon zastane, pozdvihne sviecu a spieva:
Svetlo Kristovo.

Všetci odpovedia:
Bohu vďaka.

Kňaz zažne svoju sviecu od veľkonočnej sviece.

16. Potom diakon pokračuje do stredu kostola, zastane, pozdvihne sviecu a znova spieva:
Svetlo Kristovo.

Všetci odpovedia:
Bohu vďaka.

Všetci si zapália sviece od veľkonočnej sviece a pokračujú.

17. Keď diakon príde pred oltár, obráti sa k ľudu, pozdvihne sviecu a tretíkrát spieva:
Svetlo Kristovo.

Všetci odpovedia:
Bohu vďaka.

Diakon umiestni veľkonočnú sviecu na veľký svietnik pripravený pri ambóne alebo uprostred presbytéria.
V kostole sa zažnú svetlá, okrem sviec na oltári.

Veľkonočný chválospev

18. Po príchode k oltáru kňaz ide k sedadlu, sviecu odovzdá posluhujúcemu, vloží do kadidelnice tymian a požehná ho ako na evanjelium v omši. Diakon predstúpi pred kňaza a slovami: Požehnaj ma, otče požiada kňaza o požehnanie. Kňaz mu ho dá polohlasne týmito slovami:
Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si dôstojne a náležite predniesol
jeho veľkonočný chválospev;
v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Diakon odpovie:
Amen.

Toto požehnanie sa vynechá, ak chválospev prednesie niekto iný ako diakon.

19. Diakon incenzuje knihu i sviecu a potom na ambóne alebo pri stojane prednesie veľkonočný chválospev. Všetci zatiaľ stoja a držia v rukách zažaté sviece.
Ak chýba diakon, môže veľkonočný chválospev predniesť sám kňaz alebo iný koncelebrant. Ak v prípade potreby prednáša chválospev spevák laik, vynechá stať Prosím vás teda, bratia a sestry až do konca úvodu a pozdravenie Pán s vami. Chválospev možno spievať aj v skrátenom znení.
 
Zaplesaj, nebeský chór anjelov,
zaplesajte, Boží služobníci,
nech zahlaholí poľnica na oslavu víťazného Kráľa. Zaraduj sa, zem, zaplavená toľkým jasom,
lebo svetlo večného Kráľa
vymanilo ťa z moci temnôt.
Raduj sa aj ty, matka Cirkev,
ozdobená žiarou Pánovej slávy
a tento chrám nech zaznie naším jasavým spevom.
Ľud: Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Kráľa.
(Prosím vás teda, bratia a sestry,
ako svedkov obdivuhodného jasu tohto svätého svetla, vzývajte so mnou milosrdného a všemohúceho Boha. On ma bez mojich zásluh, iba z milosti
pridružil k služobníkom oltára;
nech ma teda naplní jasom svojho svetla,
aby som mohol zaspievať chválospev o tejto svieci.)
V (Pán s vami.
R I s duchom tvojím.)
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V VzdávajmevďakyPánovi,nášmuBohu.
R Je to dôstojné a správne.
Je naozaj dôstojné a správne
z hĺbky srdca a z celej duše zvelebovať neviditeľného, všemohúceho Boha Otca
a ospevovať jeho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
On namiesto nás splatil večnému Otcovi dlžobu
za hriech Adamov
a svojou krvou zrušil výrok odsúdenia za prvotnú vinu.
Lebo slávime veľkonočné sviatky,
keď bol zabitý pravý Baránok,
ktorého krv posväcuje dveraje veriacich.
Toto je noc,
v ktorej si našim otcom, synom Izraela, pomohol prejsť suchou nohou cez Červené more, keď si ich vyviedol z Egypta.
Toto je noc,
v ktorej jas ohnivého stĺpa rozohnal temnoty hriechu.
Toto je noc,
ktorá dnes na celej zemi veriacich v Krista vymaňuje z neprávosti sveta a z otroctva hriechu, vracia im Božiu milosť a vovádza ich
do spoločenstva svätých.
Toto je noc,
v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu.
Ľud: Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Kráľa.
Veď čo by nám osožilo, že sme sa narodili,
keby sme neboli vykúpení?
Aká nesmierna je voči nám tvoja dobrota, Otče, aká nevyspytateľná je tvoja láska!
Aby si vykúpil otroka,
vydal si na smrť vlastného Syna!
Naozaj potrebný bol hriech Adamov,
ktorý zotrela smrť Kristova!
Ó, šťastná vina,
pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ!
Ľud: Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Kráľa.
Ó, naozaj blažená noc,
ktorá jediná si zaslúžila poznať čas a hodinu, v ktorej Kristus vstal z mŕtvych.
Toto je noc,
o ktorej Písmo hovorí: Noc bude jasná ako deň, noc ma obklopí ako žiarivé svetlo.
Posvätné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny,
hriešnikom vracia nevinnosť
a radosť zarmúteným;
odvracia nenávisť, zjednocuje srdcia
a pokoruje pýchu mocných.
Preto v túto milostivú noc
prijmi, svätý Otče,
našu večernú obetu chvály,
ktorú ti prináša svätá Cirkev,
keď rukami svojich služobníkov
slávnostne ti predkladá túto veľkonočnú sviecu, pripravenú z vosku pracovitých včiel.
Ľud: Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Kráľa.
Veď už vieme, čo znamená táto svieca, ktorú sme na tvoju počesť rozožali
z plápolajúceho ohňa.
Hoci jej plameň rozožal sviece dookola, predsa neubudlo na jeho jase,
lebo sa živí roztopeným voskom, ktorý na túto vzácnu sviecu pripravila usilovná včela.
Naozaj požehnaná noc,
ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom.
Preto ťa, Pane, prosíme,
nech táto svieca, zasvätená oslave tvojho mena, žiari nehasnúcim svetlom
a zaháňa nočné temnoty.
Prijmi ju so záľubou
a jej žiara nech sa spojí
so svetlom nebeských hviezd.
Nech ju nájde horieť ranná zornica,
tá zornica, ktorá nikdy nezapadá:
tvoj Syn Ježiš Kristus,
ktorý slávne vstal z mŕtvych,
osvecuje ľudstvo veľkonočným svetlom
a žije a kraľuje na veky vekov.
Ľud: Amen.

Zaplesaj, nebeský chór anjelov,
zaplesajte, Boží služobníci,
nech zahlaholí poľnica na oslavu víťazného Kráľa. Zaraduj sa, zem, zaplavená toľkým jasom,
lebo svetlo večného Kráľa
vymanilo ťa z moci temnôt.
Raduj sa aj ty, matka Cirkev,
ozdobená žiarou Pánovej slávy
a tento chrám nech zaznie naším jasavým spevom.
V (Pán s vami.
R I s duchom tvojím.)
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V VzdávajmevďakyPánovi,nášmuBohu.
R Je to dôstojné a správne.
Je naozaj dôstojné a správne
z hĺbky srdca a z celej duše zvelebovať neviditeľného, všemohúceho Boha Otca a ospevovať jeho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
On namiesto nás splatil večnému Otcovi
dlžobu za hriech Adamov
a svojou krvou zrušil výrok odsúdenia za prvotnú vinu.
Lebo slávime veľkonočné sviatky,
keď bol zabitý pravý Baránok,
ktorého krv posväcuje dveraje veriacich.
Toto je noc,
v ktorej si našim otcom, synom Izraela, pomohol prejsť suchou nohou cez Červené more, keď si ich vyviedol z Egypta.
Toto je noc,
v ktorej jas ohnivého stĺpa rozohnal temnoty hriechu.
Toto je noc,
ktorá dnes na celej zemi veriacich v Krista vymaňuje z neprávosti sveta a z otroctva hriechu,
vracia im Božiu milosť
a vovádza ich do spoločenstva svätých.
Toto je noc,
v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu.
Aká nesmierna je voči nám tvoja dobrota, Otče, aká nevyspytateľná je tvoja láska!
Aby si vykúpil otroka,
vydal si na smrť vlastného Syna!
Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť Kristova!
Ó, šťastná vina,
pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ! Posvätné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným.
Naozaj požehnaná noc,
ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom.
Preto v túto milostivú noc
prijmi, svätý Otče, našu večernú obetu chvály, ktorú ti prináša svätá Cirkev,
keď rukami svojich služobníkov
slávnostne ti predkladá túto veľkonočnú sviecu, pripravenú z vosku pracovitých včiel.
Preto ťa, Pane, prosíme,
nech táto svieca, zasvätená oslave tvojho mena, žiari nehasnúcim svetlom a zaháňa nočné temnoty.
Prijmi ju so záľubou
a jej žiara nech sa spojí
so svetlom nebeských hviezd.
Nech ju nájde horieť ranná zornica,
tá zornica, ktorá nikdy nezapadá:
tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, osvecuje ľudstvo veľkonočným svetlom
a žije a kraľuje na veky vekov.
Ľud: Amen.
 
II. časť Liturgia slova

20. Na túto vigíliu, matku všetkých vigílií, je určených deväť čítaní, a to sedem zo Starého zákona a dve (epištola a evanjelium) z Nového zákona. Treba ich čítať všetky všade, kde je to možné, aby sa zachoval charakter vigílie, ktorá si vyžaduje dlhšie trvanie.
21. Ak si to vyžadujú veľmi vážne pastoračné dôvody, možno vynechať niektoré čítania zo Starého zákona. Treba však vždy pamätať na to, že čítanie Božieho slova je podstatnou zložkou tejto vigílie.
Majú sa čítať aspoň tri čítania zo Starého zákona, čiže zo Zákona a Prorokov, a spievať príslušné responzóriové žalmy. Nikdy sa však nemá vynechať čítanie zo 14. kapitoly Knihy Exodus so svojím spevom.
22. Všetci odložia sviece a sadnú si. Pred čítaniami kňaz povzbudí ľud týmito alebo podobnými slovami:
Drahí bratia a sestry, po slávnostnom úvode veľkonočnej vigílie teraz pozorne počúvajme Božie slovo. Uvažujme, ako Boh ochraňoval svoj ľud v minulosti a ako napokon poslal svojho Syna ako Vykupiteľa. Modlime sa, aby náš Boh dovŕšil toto veľkonočné dielo spásy a priviedol nás k plnosti vykúpenia.
23. Nasledujú čítania. Lektor príde k ambóne a prečíta čítanie. Žalmista, čiže spevák, prednáša žalm, pričom ľud opakuje responzórium. Potom všetci vstanú. Kňaz povie Modlime sa a všetci sa chvíľu potichu modlia. Napokon sa kňaz nahlas modlí príslušnú modlitbu.
Namiesto responzóriového žalmu sa môže zachovať chvíľa posvätného ticha. V tomto prípade po výzve Modlime sa kňaz hneď prednesie príslušnú modlitbu.
 
Modlitby po čítaniach
24. Po prvom čítaní (Stvorenie sveta: Gn 1, 1 – 2, 2 alebo 1, 1. 26 – 31a) a žalme (104 alebo 33):

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože,
ty si obdivuhodný vo všetkom, čo konáš; *
daj, aby tvoj vykúpený ľud poznal,
aké vznešené bolo dielo stvorenia na počiatku
a o koľko vznešenejšie bolo dielo
vykúpenia v plnosti času, —
keď sa obetoval náš veľkonočný
Baránok Ježiš Kristus.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
R Amen.
 
Alebo (O stvorení človeka):
Bože, ty si obdivuhodne stvoril človeka
a ešte obdivuhodnejšie si ho vykúpil; *
prosíme ťa, posilňuj našu vôľu, —
aby sme odolávali zvodom hriechu
a zaslúžili si vojsť do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

25. Po druhom čítaní (O Abrahámovej obete: Gn 22, 1 – 18 alebo 22, 1 – 2. 9a. 10 – 13. 15 – 18) a žalme (15):

Modlime sa.
Bože, Otec všetkých veriacich, *
po celej zemi rozmnožuješ synov svojho prisľúbenia,
keď ľudí prijímaš za svoje deti
a sviatosťou krstu plníš prísľub, ktorý si dal Abrahámovi,
že bude otcom všetkých národov; —
daj, aby všetci ľudia ochotne prijali milosť tvojho povolania.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

26. Po treťom čítaní (O prechode cez Červené more: Ex 14, 15 – 15, 1) a jeho speve (Ex 15):
 
Modlime sa.
Bože, tvoje dávne veľké činy
sa obnovujú aj za našich čias; *
veď čo si v minulosti mocou svojej pravice
preukázal jednému národu,
keď si ho zachránil pred faraónom,
to za našich čias vodou znovuzrodenia
uskutočňuješ na spásu všetkých národov; —
daj, prosíme, aby sa všetci ľudia
stali duchovnými deťmi praotca Abraháma
a dosiahli výsady vyvoleného ľudu.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

Alebo:

Bože, ty si objasnil význam starozákonných zázrakov
svetlom Nového zákona:
Červené more je predobrazom krstnej vody
a izraelský ľud, vyslobodený z otroctva,
je predobrazom kresťanského ľudu; *
daj, aby všetci ľudia vierou nadobudli
výsady vyvoleného ľudu —
a znovuzrodili sa z Ducha Svätého.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

27. Po štvrtom čítaní (O novom Jeruzaleme: Iz 54, 5 – 14) a žalme (30):

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože,
na slávu svojho mena zveľaďuj potomstvo,
ktoré si sľúbil praotcom za ich vieru, *
a sviatosťou krstu rozmnožuj
počet synov zasľúbenia, —
aby Cirkev spoznala, že sa už plní to,
čo svätí praotcovia s dôverou očakávali.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

Tu možno použiť aj inú z modlitieb predpísaných po čítaniach, ktoré sa prípadne vynechajú.
 
28. Po piatom čítaní (O spáse zadarmo darovanej všetkým: Iz 55, 1 – 11) a speve (Iz 12):

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, jediná nádej sveta,
ty si už ústami prorokov zvestoval tajomstvá spásy,
ktoré sa odohrávajú za našich čias; *
milostivo v nás roznecuj sväté túžby, —
lebo len s tvojou pomocou
môžu veriaci rásť v každej čnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

29. Po šiestom čítaní (O prameni múdrosti: Bar 3, 9 – 15. 31 – 4, 4) a žalme (19):

Modlime sa.
Bože, ty neprestajne zveľaďuješ svoju Cirkev
a povolávaš do nej ľudí zo všetkých národov; *
prosíme ťa, ustavične ochraňuj všetkých, —
ktorých si očistil krstnou vodou.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.
 
30. Po siedmom čítaní (O novom srdci a novom duchu: Ez 36, 16 – 28) a žalme (42 – 43):

Modlime sa.
Bože, nekonečná sila a nehynúce svetlo,
láskavo zhliadni na svoju Cirkev,
ktorá je sviatosťou spásy,
a podľa svojho odvekého rozhodnutia
uskutočňuj dielo ľudského vykúpenia
v trvalom pokoji; *
nech celý svet skúsi a uzná,
že dvíhaš, čo bolo pokorené, obnovuješ, čo zostarlo, —
a všetko privádzaš do stavu pôvodnej dokonalosti
skrze pôvodcu všetkého, Ježiša Krista.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
R Amen.

Alebo:

Bože, Písmom Starého a Nového zákona
nás vedieš k sláveniu veľkonočného tajomstva; *
daj nám pochopiť svoje milosrdenstvo, —
aby dary, ktoré nám dnes dávaš,
posilňovali v nás nádej na dary budúce.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

31. Po poslednom čítaní zo Starého zákona s príslušným responzóriovým žalmom a modlitbou sa zažnú na oltári sviece a kňaz začne hymnus Sláva Bohu na výsos- tiach. Všetci pokračujú. Ak je zvykom, zvonia pritom zvony.

Sláva Bohu na výsostiach.

32. Keď sa skončí hymnus, kňaz prednesie zvyčajným spôsobom kolektu:

Modlime sa.
Bože, ty ožiaruješ túto presvätú noc
slávou Pánovho zmŕtvychvstania; *
oživuj vo svojej Cirkvi ducha Božieho synovstva
a pomáhaj nám obnoviť sa na tele i na duši, —
aby sme ti vždy verne slúžili.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

33. Potom lektor číta z listu apoštola Pavla.
34. Po čítaní všetci vstanú. Kňaz trikrát slávnostne zaintonuje (postupne vždy vo vyššej tónine) Aleluja a všetci po ňom opakujú. Ak je to potrebné, Aleluja zain- tonuje spevák.
 
Potom žalmista alebo spevák prednesie Žalm 118 a ľud odpovedá Aleluja.
35. Kňaz zvyčajným spôsobom vloží do kadidelnice tymian a požehná diakona.
Na evanjelium sa neprinášajú sviece, ale iba kadidlo.
36. Po evanjeliu nech sa nevynechá homília, hoci aj krátka.
        
III. časť Liturgia krstu

37. Po homílii nasleduje liturgia krstu. Kňaz s posluhujúcimi ide ku krstiteľnici, ak je veriacim na dohľad. Ak nie, nádobu s vodou treba umiestniť v presbytériu.
38. Zavolajú sa katechumeni, ak sú prítomní. Pred zhromaždenie veriacich ich privedú krstní rodičia. Ak ide o malé deti, prinesú ich rodičia a krstní rodičia.
39. Potom, ak sa má konať, hneď sa začne procesia do baptistéria alebo ku krst- nému prameňu. Prvý ide posluhujúci s veľkonočnou sviecou, nasledujú krstenci s krstnými rodičmi, posluhujúci, diakon a kňaz. Počas procesie sa spievajú litánie (č. 43). Po ich skončení kňaz pokračuje povzbudením (č. 40).
40. Ak sa však liturgia krstu koná v presbytériu, kňaz hneď prednesie povzbudenie týmito alebo podobnými slovami:
Ak bude krst:
 
Drahí bratia a sestry, všetci sprevádzajme svojou modlitbou našich bratov (sestry) (bratov a sestry), ktorí(é) pristupujú v blaženej nádeji k prameňu znovuzrode- nia. Všemohúci Boh Otec nech ich ochraňuje vo svojom milosrdenstve.

Ak sa požehnáva krstný prameň, ale nebude krst:

Drahí bratia a sestry, pokorne vzývajme všemohúceho Boha Otca, aby zoslal svoju milosť na túto vodu a tých, čo sa z nej znovuzrodia, prijal v Kristovi za svoje deti.

41. Potom dvaja speváci spievajú litánie. Všetci stoja (pretože je už Veľkonočné obdobie) a odpovedajú.
Ak treba ísť ku krstiteľnici v dlhšom sprievode, litánie sa spievajú počas procesie. V tomto prípade sa krstenci zavolajú dopredu ešte pred procesiou.
Na čele sprievodu sa nesie veľkonočná svieca, za ňou idú katechumeni s krstnými rodičmi, posluhujúci, diakon a kňaz. Príhovor je až pred požehnaním vody.
42. Ak sa nevysluhuje krst a nepožehnáva sa krstný prameň, litánie sa vynechajú a hneď nasleduje obrad požehnania vody.
43. Do litánií možno vsunúť aj mená iných svätých, najmä z titulu kostola alebo patróna miesta a patrónov krstencov.
 
Pane, zmiluj za.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás...
Svätý Michal,
Svätí Boží anjeli,
Svätý Ján Krstiteľ,
Svätý Jozef,
Svätý Peter a Pavol,
Svätý Andrej, Svätý Ján,
Svätá Mária Magdaléna,
Svätý Štefan,
Svätý Ignác Antiochijský,
Svätý Vavrinec,
Svätá Perpetua a Felicita,
Svätá Agnesa,
Svätý Vojtech,
Svätý Ján Nepomucký,
Svätý Gregor,
Svätý Augustín,
Svätý Atanáz,
Svätý Bazil,
Svätý Martin,
Svätý Benedikt,
Svätý Cyril a Metod,
Svätý Andrej Svorad a Beňadik,
Svätý František a Dominik,
Svätý František Xaverský,
Svätý Ján Mária Vianney,
Svätá Katarína Sienská,
Svätá Terézia Avilská,
Všetci Boží svätí a sväté,
Buď nám milostivý, ochraňuj nás, Pane.
Od všetkého zla, ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu, ochraňuj nás, Pane.
Od večnej smrti, ochraňuj nás, Pane.
Pre tvoje vtelenie, ochraňuj nás, Pane.
Pre tvoju smrť a zmŕtvychvstanie, ochraňuj nás, Pane.
Pre zoslanie Ducha Svätého, ochraňuj nás, Pane.
My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
 
Ak bude krst:
Udeľ vo svätom krste milosť znovuzrodenia týmto svojim vyvoleným, prosíme ťa, vyslyš nás.
 
Ak nebude krst:
Posväť svojou milosťou túto vodu,z ktorej sa ti zrodia synovia a dcéry, prosíme ťa, vyslyš nás.
Ježišu, Syn živého Boha, prosíme ťa, vyslyš nás.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
 
Ak bude krst, kňaz s rozopätými rukami prednesie túto modlitbu:
Všemohúci a večný Bože,
prejav svoju moc vo sviatosti svojej lásky *
a zošli ducha synovstva na pretvorenie všetkých,
ktorí sa ti zrodia v krstnom prameni, —
aby sa tvojou mocou uskutočnilo to,
čo máme vykonať svojou pokornou službou.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

Požehnanie krstnej vody
 
44. Potom kňaz požehná krstnú vodu. S rozopätými rukami prednáša túto modlitbu:
 
46. Potom kňaz požehná krstnú vodu. S rozopätými rukami prednáša túto modlitbu:
 
Bože, tvoja neviditeľná moc zázračne účinkuje prostredníctvom sviatostných znakov.
Stvoril si vodu
a mnohorakým spôsobom si ju pripravoval, aby nám naznačovala milosť krstu.
Bože, tvoj Duch sa už na počiatku stvorenia
vznášal nad vodami,
a tak voda už vtedy dostala schopnosť posväcovať. Bože, ty si potopou sveta
vopred naznačil naše znovuzrodenie,
aby v tajomstve jedného a toho istého živlu
bol koniec nerestí a začiatok čností.
Bože, ty si Abrahámovým potomkom dal
suchou nohou prejsť cez Červené more,
aby ľud vyslobodený z faraónovho otroctva
bol predobrazom pokrsteného ľudu.
Bože, tvoj Syn, pokrstený Jánom vo vodách Jordánu, bol pomazaný Duchom Svätým,
a keď visel na kríži, z jeho boku vytiekla krv a voda. A keď vstal z mŕtvych, rozkázal učeníkom:
„Choďte a učte všetky národy
a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Zhliadni na tvár svojej Cirkvi
a milostivo jej otvor prameň krstnej vody.
Nech Duch Svätý vloží do tejto vody
milosť tvojho jednorodeného Syna,
aby z človeka, stvoreného na obraz Boží,
sviatosť krstu zmyla všetku nečistotu starého života a umožnila mu povstať z vody a z Ducha Svätého
k novému detstvu.
Kňaz ponorí, podľa okolností, veľkonočnú sviecu do vody raz alebo trikrát a pokračuje:
Prosíme ťa, Pane,
nech skrze tvojho Syna
zostúpi sila Ducha Svätého do tohto prameňa,
drží veľkonočnú sviecu vo vode a pokračuje:
aby všetci, ktorí v krste umierajú
a sú pochovaní s Kristom,
povstali s ním aj k životu.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
R Amen.
 
47. Kňaz vytiahne veľkonočnú sviecu z vody. Ľud pritom zvolá:
Dobrorečte Pánovi, pramene, chváľte a vyvyšujte ho naveky!

48. Po požehnaní krstnej vody a zvolaní ľudu kňaz stojí a pýta sa dospelých ako i rodičov a krstných rodičov detí na zrieknutie sa Zlého ducha, ako je to uvedené v príslušných obradoch v Rímskom rituáli.
Ak sa pomazanie olejom katechumenov u dospelých nevykonalo vopred v príprav- ných obradoch, vykoná sa v tomto momente.
49. Potom sa kňaz pýta na vyznanie viery jednotlivých dospelých; v prípade detí sa tromi otázkami pýta na vyznanie viery spolu všetkých rodičov a krstných rodičov, ako je to uvedené v príslušných obradoch.
Ak je v túto noc veľa krstencov, obrad sa môže usporiadať tak, že hneď po odpovedi krstencov, krstných rodičov a rodičov kňaz žiada a prijíma obnovu krstných sľubov všetkých veriacich.
50. Po otázkach kňaz pokrstí vyvolených dospelých a deti.
51. Po krste kňaz pomaže deti krizmou. Všetci, dospelí i deti, prijmú biele rúcho. Potom posluhujúci podá kňazovi alebo diakonovi veľkonočnú sviecu a zažnú sa od nej sviece novopokrstených. Pri deťoch sa vynechá obrad „E etha“.
52. Ak sa krst a vysvetľujúce obrady nekonali v presbytériu, nasleduje návrat do presbytéria v procesii zoradenej ako predtým. Novopokrstení alebo krstní
rodičia, či rodičia nesú zažaté sviece. Počas procesie sa spieva krstný spev Tiekla voda alebo iný vhodný spev (č. 56).
53. Ak boli pokrstení dospelí, biskup alebo, ak ho niet, kňaz, ktorý vysluhoval krst, im ihneď v presbytériu udelí sviatosť birmovania, ako je to uvedené v Rímskom ponti káli alebo rituáli.
 
Požehnanie vody

54. Ak sa nevysluhuje krst a nepožehnáva sa ani krstný prameň, kňaz požehná vodu. Najprv sa prihovorí veriacim:

Bratia a sestry,
pokorne prosme nášho Pána a Boha,
nech požehná túto vodu,
aby sme ňou mohli byť pokropení
na pamiatku nášho krstu,
a nech nás milostivo obnoví,
aby sme ostali verní Duchu Svätému, ktorého sme prijali.
A po krátkej chvíli ticha prednesie s rozopätými rukami túto modlitbu:
Pane a Bože náš, láskavo buď s nami
a požehnaj túto vodu,
keď nábožne slávime túto presvätú noc
a pripomíname si, ako obdivuhodne si nás stvoril a ešte obdivuhodnejšie vykúpil.
Ty si stvoril vodu, aby zúrodňovala polia
a aby nás osviežovala a očisťovala.
Ty si ju postavil do služieb svojho milosrdenstva: vodou si vyslobodil svoj ľud z otroctva
a uhasil si na púšti jeho smäd.
V predpovediach prorokov voda
bola obrazom novej zmluvy,
ktorú si chcel uzavrieť s ľudstvom.
Napokon skrze vodu, ktorú Kristus posvätil v Jordáne, si v kúpeli znovuzrodenia
obnovil porušenú ľudskú prirodzenosť.
Nech nám teda táto voda pripomína náš krst,
aby sme sa radovali s našimi bratmi a sestrami, ktorí na Veľkú noc prijali sviatosť krstu.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.
 
Obnovenie krstných sľubov

55. Po krstných (a birmovných) obradoch alebo, ak sa tieto sviatosti nevysluhovali, po požehnaní vody všetci vstanú a so zažatými sviecami v rukách obnovia krstné sľuby, ak už ich obnova nebola pri vysluhovaní krstu.
 
Kňaz sa prihovorí veriacim týmito alebo podobnými slovami:

Drahí bratia a sestry,
prostredníctvom veľkonočného tajomstva sme boli v krste pochovaní s Kristom,
aby sme s ním povstali k novému životu.
Preto po skončení štyridsaťdennej predveľkonočnej prípravy obnovme sľuby svätého krstu, ktorými sme sa zriekli Zlého ducha a jeho skutkov a sľúbili sme,
že budeme slúžiť Bohu vo svätej katolíckej Cirkvi. Preto sa vás pýtam:
Kňaz: Zriekate sa Zlého ducha? Všetci: Zriekam.
Kňaz: Aj všetkých jeho skutkov? Všetci: Zriekam.
Kňaz: Aj všetkých jeho pokušení? Všetci: Zriekam.

Alebo:

Kňaz: Zriekate sa hriechu,
aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Všetci: Zriekam.
Kňaz: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech?
Všetci: Zriekam.
Kňaz: Zriekate sa Zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu?
Všetci: Zriekam.
Ak je to potrebné, konferencia biskupov môže túto druhú formulu upraviť podľa miestnych potrieb.
Kňaz pokračuje:
Kňaz: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?
Všetci: Verím.
Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna
a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?
Všetci: Verím.
Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný?
Všetci: Verím.
 
Kňaz zakončí modlitbou:

Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého
a odpustil nám hriechy,
nech nás svojou milosťou zachová pre večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Všetci: Amen.
 
56. Kňaz pokropí ľud požehnanou vodou. Všetci spievajú:
 
Ant. Videl som vodu vytekať z pravej strany chrámu, aleluja; a všetci, ku ktorým sa táto voda dostala, boli uzdravení
a budú volať: Aleluja, aleluja.

Môže sa spievať aj iná pieseň pripomínajúca krst, napríklad (JKS 484):
Tiekla voda z pravej strany svätyne, aleluja, krstom v nej sme povolaní k nevine, aleluja. Zmiluj sa nad nami, Bože, v nekonečnej milosti, tvoje zľutovanie môže zotrieť naše nečnosti.

57. Medzitým sa novopokrstení vrátia na svoje miesta medzi veriacich.
Ak sa krstná voda nepožehnávala v krstiteľnici, diakon a posluhujúci dôstojne prenesú nádobu s vodou ku krstiteľnici.
Ak sa nepožehnával krstný prameň, požehnaná voda sa odloží na zvyčajné miesto.
58. Keď kňaz pokropil ľud, vráti sa k sedadlu. Vynechá sa vyznanie viery a hneď nasleduje modlitba veriacich, na ktorej sa po prvý raz zúčastnia aj novopokrstení.

IV. časť Liturgia Eucharistie

59. Kňaz pristúpi k oltáru a zvyčajným spôsobom začne liturgiu Eucharistie.
60. Odporúča sa, aby chlieb a víno priniesli k oltáru novopokrstení alebo, ak boli krstené deti, ich rodičia alebo krstní rodičia.

61. NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi modlitby a obetné dary svojho ľudu *
a daj, aby nám táto obeta, ktorá má pôvod vo veľkonočnom tajomstve, —
zaistila večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

62. PREFÁCIA
O veľkonočnom tajomstve

Prefácia Veľkonočná I. (ale slávnostnejšie v tento deň)

63. V eucharistickej modlitbe sa spomenú pokrstení a ich krstní rodičia podľa formúl, ktoré sú uvedené v Rímskom misáli a rituáli pre jednotlivé eucharistické modlitby.
64. Pred Hľa, Baránok Boží kňaz môže krátko poučiť novopokrstených o prijatí prvého svätého prijímania a o hodnote tohto tajomstva, ktoré je vrcholom iniciácie a stredobodom celého kresťanského života.
65. Žiada sa, aby novopokrstení prijali sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi spolu s krstnými rodičmi, rodičmi a katolíckymi príbuznými, ako aj s laickými katechétmi. Je tiež vhodné, aby so súhlasom diecézneho biskupa podľa okolností všetci veriaci prijali sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi.
 
66. SPEV NA PRIJÍMANIE 
Bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus;
preto slávme sviatky s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy, aleluja. (1 Kor 5, 7 – 8)
Je vhodné spievať Žalm 118.
 
67. PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri veľkonočnej hostine
si nás posilnil sviatostným pokrmom; *
naplň nás všetkých svojím Duchom —
a v láske nám zjednoť srdcia i mysle.
Skrze Krista, nášho Pána.

68. SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE
Pri dnešnej veľkonočnej slávnosti
nech vás žehná všemohúci Boh a vo svojom milosrdenstve nech vás chráni od nebezpečenstva hriechu.
R Amen.
Boh, ktorý vám zmŕtvychvstaním
svojho jednorodeného Syna znova získal večný život, nech vám dá odmenu nesmrteľnosti.
R Amen.
Boh, ktorý vám doprial po dňoch Pánovho umučenia radostne sláviť veľkonočné sviatky,
nech vám pomáha dôjsť do večnej radosti.
R Amen.
A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás
a zostane vždy s vami.
R Amen.
 
69. Na prepustenie ľudu diakon alebo, ak ho niet, sám kňaz spieva alebo hovorí:
Choďte v mene Božom, aleluja, aleluja.

Alebo:

Choďte v pokoji, aleluja, aleluja.

To sa zachováva počas celej Veľkonočnej oktávy.
 
70. Veľkonočná svieca sa zapaľuje pri všetkých slávnostnejších liturgických sláveniach v tomto období.