Štvrtok po slávnosti Najsvätejšej Trojice

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

Slávnosť

Kde slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nie je prikázaným sviatkom, tam sa jej vyhradzuje ako vlastný deň nedeľa po slávnosti Najsvätejšej Trojice.

VSTUPNÝ SPEV
Kŕmil ich jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly. (Porov. Ž 81, 17)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti
zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; *
prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho Tela a Krvi
s takou vierou a láskou, —
aby sme vždy pociťovali účinky
tvojho vykupiteľského diela.
Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ
s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
daruj svojej Cirkvi jednotu a pokoj, —
ktoré sú tajomne naznačené týmito darmi chleba a vína. Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O Eucharistii II. alebo I.

 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom, hovorí Pán. (Jn 6, 57)
 
PO PRIJÍMANÍ
Dopraj nám, Pane Ježišu, *
aby sme vo večnosti dosiahli
plnú radosť z tvojho božského života, — ktorú nám už teraz dávaš okúsiť
v prijímaní tvojho predrahého Tela a Krvi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Žiada sa, aby sa procesia konala po omši, v ktorej sa konsekruje hostia určená na procesiu. Nič však nebráni tomu, aby sa procesia konala po verejnej a predĺženej adorácii, ktorá by nasledovala po omši. Ak sa procesia koná po omši, po prijímaní veriacich sa ostenzórium, do ktorého bola vložená hostia, umiestni na oltár. Po modlitbe po prijímaní sa vynechajú záverečné obrady a zoradí sa procesia.