O EUCHARISTII II
 
O účinkoch Najsvätejšej sviatosti
 
 
Táto prefácia sa používa na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi a vo votívnych omšiach o Najsvätejšej sviatosti.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo pri Poslednej večeri
v kruhu svojich apoštolov
obetoval sa ti ako Baránok bez poškvrny
a priniesol ti dokonalú obetu chvály,
aby tak naveky ustanovil spásonosnú pamiatku kríža.
Týmto eucharistickým tajomstvom
živíš a posväcuješ svojich veriacich,
aby celú ľudskú rodinu,
žijúcu na tej istej zemi,
osvecovala tá istá viera
a spájala tá istá láska.
Pristupujeme teda k stolu tejto obdivuhodnej sviatosti,
aby sme, preniknutí tvojou milosťou,
prešli k nebeským skutočnostiam,
ktoré sa tu naznačujú.
Preto sa ti nebo i zem klaňajú a spievajú novú pieseň,
preto aj my so všetkými chórmi anjelov
bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...