Nedeľa v Oktáve Narodenia Pána, alebo ak jej niet, 30. decembra

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
Sviatok
 
VSTUPNÝ SPEV
Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i Dieťa uložené v jasliach.
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach. (Lk 2, 16)

KOLEKTA
Bože, ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; *
láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali
vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach, —
a tak dosiahli večnú odmenu
v tvojom nebeskom domove.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Ak sa tento sviatok slávi v nedeľu, prednáša sa Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti zmiernu obetu *
a vrúcne ťa prosíme, —
aby si na orodovanie Bohorodičky Panny Márie
a svätého Jozefa upevňoval naše rodiny
v tvojej milosti a v tvojom pokoji.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Vianočná

Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Náš Boh sa zjavil na zemi a prebýval medzi ľuďmi.

PO PRIJÍMANÍ
Dobrotivý Otče,
ty nás posilňuješ nebeskými sviatosťami; *
pomáhaj nám vytrvalo nasledovať
príklad Svätej rodiny, —
aby sme po útrapách tohto života
dosiahli večnú blaženosť v jej spoločenstve.
Skrze Krista, nášho Pána.