OKTÁVA NARODENIA PÁNA

[piaty deň oktávy, 29. 12.] [šiesty deň oktávy, 30. 12.] [siedmy deň oktávy, 31. 12.] [ôsmy deň oktávy 1. 1.]


29. decembra
 
Piaty deň v oktáve Narodenia Pána

VSTUPNÝ SPEV
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
(Porov. Bar 3, 38) (Jn 3, 16)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a neviditeľný Bože,
príchodom tvojho svetla rozptýlil si temnoty sveta; *
dobrotivo zhliadni na nás —
a daj, aby sme dôstojne oslavovali
vznešené narodenie tvojho jednorodeného Syna.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše dary,
ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena, *
a keď ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, —
nech si zaslúžime prijať teba samého.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Vianočná

Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás Vychádzajúci z výsosti. (Lk 1, 78)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
daj, aby nám sväté tajomstvá, ktoré sme prijali, —
boli neustálou posilou v našom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
30. decembra
 
Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
 
Keď v Oktáve Narodenia Pána niet nedele, v tento deň sa slávi sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.
 
VSTUPNÝ SPEV
Keď všade vládlo hlboké ticho
a noc vo svojom behu prešla polovicu cesty, tvoje všemohúce slovo, Pane, zostúpilo z neba, z kráľovského trónu.
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach. (Múd 18, 14 – 15)
 
KOLEKTA
Všemohúci Bože, prosíme ťa, dopraj, *
aby nás narodenie tvojho jednorodeného Syna
vyslobodilo zo starého otroctva, —
ktoré nás drží v jarme hriechu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo prijmi obetné dary svojho ľudu, *
aby sme touto nebeskou sviatosťou dosiahli dobrá, —
po ktorých túžime s vierou a nábožnosťou.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Vianočná

Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. (Jn 1, 16)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, láskavo sa stretávaš s nami
v Najsvätejšej sviatosti; *
daj, nech jej sila neprestajne účinkuje
v našich srdciach, —
aby nás tak pripravila na prijatie ďalších milostí.
Skrze Krista, nášho Pána.


31. decembra

Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána

VSTUPNÝ SPEV
Chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn.
Na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho obdivuhodný Radca. (Iz 9, 6)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
narodenie tvojho Syna sa stalo začiatkom
nového a dokonalého vzťahu ľudí k tebe; *
a keďže je Spasiteľom celého ľudstva, —
daj, prosíme, aby sme aj my boli pripočítaní medzi jeho verných.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, *
daj, prosíme, aby sme ťa dôstojne uctili týmito darmi —
a účasťou na svätých tajomstvách
upevnili vzájomnú jednotu.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Vianočná

Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. (1 Jn 4, 9)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty mnohorakým spôsobom
vedieš a posilňuješ svoj ľud; *
otcovsky nás ochraňuj teraz i v budúcnosti —
a daj, aby nás radosť z pozemských dobier
pobádala väčšmi sa usilovať o hodnoty večné.
Skrze Krista, nášho Pána.


1. januára

Oktáva Narodenia Pána

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

VSTUPNÝ SPEV
Zdravas’, svätá Matka! Ty si porodila Kráľa, ktorý večne riadi nebo i zem. (Sedulius)
 
Alebo:
 
Dnes zažiarilo nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.
Bude sa volať: Mocný Boh, Knieža pokoja, Otec budúceho veku, ktorého kráľovstvu nebude konca. (Porov. Iz 9, 1. 5; Lk 1, 33)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, narodením tvojho Syna
z preblahoslavenej Panny Márie
poskytol si ľuďom večnú spásu; *
daj, prosíme, aby sme vždy pociťovali
účinky jej orodovania, —
veď skrze ňu sme dostali Pôvodcu života,
Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, ty láskavo začínaš
a dovršuješ každé dobré dielo; *
na tento radostný sviatok Božej Matky
oslavujeme začiatok našej spásy a prosíme, —
aby sa v nás zavŕšila v plnej miere.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (a teba pre materstvo)

Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky. (Hebr 13, 8)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nadšene vyznávame,
že preblahoslavená Panna Mária
je Rodičkou tvojho Syna a Matkou Cirkvi, *
a prosíme, aby nám nebeská sviatosť,
ktorú sme s radosťou prijali, —
slúžila pre večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania

 
V nasledujúcich dňoch sa pre feriálne omše berú tieto texty