PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK)

1. Podľa pradávnej tradície Cirkev v tento a v nasledujúci deň neslávi sviatosti, okrem sviatosti zmierenia a pomazania chorých.
2. V tento deň sa sväté prijímanie veriacim podáva výlučne v rámci liturgie utrpenia a smrti Pána; ale chorým, ktorí sa jej nemôžu zúčastniť, možno sväté prijímanie zaniesť kedykoľvek.
3. Oltár má byť úplne obnažený, bez kríža, svietnikov a plachiet.
Slávenie utrpenia a smrti Pána
4. Popoludní okolo tretej hodiny, ak z pastoračných dôvodov netreba zvoliť ne- skoršiu hodinu, sa slávi liturgia umučenia Pána. Má tri časti: liturgiu slova, poklo- nu svätému krížu a sväté prijímanie.
5. Kňaz a diakon, ak je prítomný, sa oblečú ako na omšu do rúcha červenej farby; v tichosti prídu k oltáru, poklonia sa, ľahnú si dolu tvárou alebo, ak je to vhodnejšie, kľaknú si a zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe. Všetci ostatní si kľaknú.
6. Potom kňaz a posluhujúci odídu k sedadlám. Kňaz stojí obrátený k ľudu a s ro- zopätými rukami sa modlí jednu z týchto modlitieb, pričom sa vynechá výzva Modlime sa.

MODLITBA
(Vynechá sa výzva: Modlime sa.)
Pane, rozpomeň sa
na veľké skutky svojho milosrdenstva
a ustavične ochraňuj a posväcuj svoj ľud, *
za ktorý tvoj Syn Ježiš Kristus vylial svoju krv, —
a tak ustanovil veľkonočné tajomstvo.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
R Amen.
Alebo:
Milosrdný Bože,
utrpením a smrťou svojho Syna a nášho Pána
Ježiša Krista premohol si smrť,
ktorú celé ľudstvo zdedilo ako trest za prvotný hriech; *
prosíme ťa, urob nás podobnými Kristovi,
a keď sme podľa prirodzenosti doteraz žili
ako ľudia hriešni, —
daj, aby sme odteraz, posvätení tvojou milosťou,
žili ako ľudia vykúpení.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

I. ČASŤ LITURGIA SLOVA
7. Potom sa číta prvé čítanie z Knihy proroka Izaiáša (52, 13 – 53, 12) s príslušným žalmom. Všetci pritom sedia.
8. Nasleduje druhé čítanie z Listu Hebrejom (4, 14 – 16; 5, 7 – 9) a spev pred evanjeliom.
9. Potom sa prednášajú pašie podľa svätého Jána (18, 1 – 19, 42) takým istým spôsobom ako predchádzajúcu nedeľu.
10.Po pašiách kňaz prednesie krátku homíliu. V jej závere môže kňaz vyzvať veriacich na krátku modlitbu.

Modlitba veriacich

11. Poslednou časťou liturgie slova je modlitba veriacich. Diakon alebo, ak ho niet, posluhujúci laik, stojí pri ambóne a prednáša výzvu, ktorou oznámi úmysel. Potom všetci zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe. Nato kňaz, stojaci pri sedadle alebo podľa okolností pri oltári, prednáša s rozopätými rukami modlitbu.
Veriaci počas modlitby stoja alebo kľačia.
12. Pred modlitbou kňaza možno, podľa tradície, zachovať výzvy diakona Kľaknime si – Vstaňte, kedy si všetci kľaknú a ticho sa modlia.
Konferencie biskupov môžu pripraviť iné úvodné výzvy pred modlitbou kňaza.
13. Keď si to vážny verejný záujem vyžaduje, diecézny biskup môže dovoliť alebo určiť, aby sa pridala aj iná modlitba na osobitný úmysel.
 
I. ZA SVÄTÚ CIRKEV
Modlitba sa prednáša v jednoduchom nápeve alebo, ak sa použijú výzvy Kľaknime si – Vstaňte, v slávnostnom nápeve.
Modlime sa, milovaní bratia a sestry,
za svätú Božiu Cirkev, nech jej náš Boh a Pán
láskavo udelí pokoj, jednotu a ochranu na celom svete, aby sme mohli pokojne a nerušene oslavovať
Boha Otca všemohúceho.

Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože,
ty si v Kristovi zjavil svoju slávu všetkým národom; *
ochraňuj dielo svojho milosrdenstva, —
aby tvoja Cirkev, rozšírená po celom svete,
vytrvala v pevnej viere a neohrozene ťa vyznávala. Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

II. ZA PÁPEŽA
Modlime sa za nášho Svätého Otca, pápeža M.,
ktorého si náš Boh a Pán vyvolil spomedzi biskupov,
nech ho chráni a zachová pre svoju Cirkev,
aby mohol spravovať svätý ľud Boží.
 
Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože,
od tvojej vôle závisí všetko; *
láskavo vypočuj naše prosby
a ochraňuj nášho najvyššieho pastiera, —
aby kresťanský ľud, ktorému ty vládneš,
pod jeho vedením rástol vo viere.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.
 
III. ZA VŠETKY RÁDY A STUPNE VERIACICH
Modlime sa za nášho biskupa M.*,
za všetkých biskupov, kňazov a diakonov svätej Cirkvi
i za všetok veriaci ľud.

* Tu možno spomenúť biskupa koadjútora alebo pomocných biskupov v zmysle Všeobecných smerníc Rímskeho misála, č. 149.
 
Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože,
tvoj Duch posväcuje a spravuje celú Cirkev; *
vypočuj naše prosby za tvojich služobníkov —
a udeľ im milosť, aby ti všetci verne slúžili.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

IV. ZA KATECHUMENOV
Modlime sa za (našich) katechumenov,
nech náš Boh a Pán pripraví ich srdcia
a otvorí im bránu svojho milosrdenstva,
aby v prameni znovuzrodenia
dosiahli odpustenie hriechov
a nový život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože,
ty stále požehnávaš svoju Cirkev novým potomstvom; *
zveľaďuj dar viery a poznania
v (našich) katechumenoch, —
aby sa znovuzrodili v krstnom prameni
a boli pripočítaní medzi tvoje adoptívne deti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.
 
V. ZA JEDNOTU KRESŤANOV
 Modlime sa za všetkých bratov, čo veria v Krista
a úprimne žijú podľa pravdy,
nech ich náš Boh a Pán zjednotí
a zachová vo svojej jedinej Cirkvi.

Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože,
ty zjednocuješ rozdelených
a zjednotených zachovávaš vo svornosti; *
láskavo zhliadni na všetkých, ktorí veria v tvojho Syna, —
a keďže ich posvätil ten istý krst,
nech ich spája aj pravá viera a vzájomná láska.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

VI. ZA ŽIDOV
Modlime sa aj za synov židovského národa, lebo oni boli prví, ku ktorým Pán prehovoril, nech vzrastajú v láske k Bohu
a vo vernosti k jeho zákonu.

Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože,
ty si dal svoje prisľúbenia Abrahámovi a jeho potomkom; * milostivo vypočuj prosby svojej Cirkvi, —
aby národ, ktorý si si ako prvý vyvolil,
dosiahol plnosť vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

VII. ZA TÝCH, ČO NEVERIA V KRISTA
Modlime sa za tých, čo neveria v Krista,
aby ich Duch Svätý osvietil a priviedol na cestu spásy.

Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože, daj, aby tí,
čo nevyznávajú Krista, žili pred tvojou tvárou statočným životom, a tak došli k pravde; *
nám však pomôž vždy hlbšie vnikať
do tajomstiev tvojho života a rásť vo vzájomnej láske, — aby sme boli vo svete
vždy dokonalejšími svedkami tvojej dobroty.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

VIII. ZA TÝCH, ČO NEVERIA V BOHA
Modlime sa za tých, čo nepoznajú Boha, aby úprimne žili podľa svedomia,
a tak došli k pravému Bohu.

Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože,
ty si vložil do srdca človeka takú silnú túžbu po tebe,
že sa uspokojí len vtedy, keď ťa nájde; *
prosíme ťa, daj, nech všetci pocítia prejavy tvojej lásky
a povzbudia sa na príkladnom živote tvojich veriacich, — aby napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam uznali,
že ty jediný si pravý Boh a Otec všetkých ľudí.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

IX. ZA TÝCH, ČO SPRAVUJÚ ŠTÁT
Modlime sa za tých, čo spravujú štát,
nech náš Boh a Pán vedie ich mysle a srdcia, aby podľa jeho vôle pracovali za pravý pokoj a slobodu pre všetkých.

Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože,
v tvojich rukách sú ľudské srdcia i práva národov; * dobrotivo pomáhaj tým, čo nás zákonite spravujú, — aby všade presadzovali pravý pokoj,
blahobyt ľudu a náboženskú slobodu.
Skrze Krista, nášho Pána.                                                                                                                                                     
R Amen.
 
X. ZA TÝCH, ČO ZNÁŠAJÚ ÚTRAPY
Modlime sa, milovaní bratia a sestry,
k Bohu Otcu všemohúcemu,
aby oslobodil svet od všetkých neporiadkov, odvrátil choroby, zahnal hlad,
oslobodil nevinne väznených, ujal sa utláčaných, cestujúcim doprial bezpečnosť,
vzdialeným z domova šťastný návrat,
chorým zdravie a umierajúcim večnú spásu.

Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože,
útecha zarmútených a posila trpiacich, *
vypočuj prosby tých, čo ťa vzývajú
vo svojich súženiach, —
a poteš ich v každej núdzi svojou láskavou pomocou. Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.
 
II. ČASŤ POKLONA SVÄTÉMU KRÍŽU
14. Po modlitbách veriacich nasleduje slávnostná poklona svätému krížu. Z dvoch spôsobov tejto poklony, ktoré sa uvádzajú, treba zvoliť ten, ktorý je vhodnejší z pastoračného hľadiska.

Vystavenie svätého kríža

Prvý spôsob

15. Diakon s posluhujúcimi, alebo iný vhodný posluhujúci odíde do sakristie, z ktorej v procesii prinesie do stredu presbytéria kríž zahalený  alovým závojom, pričom ho sprevádzajú dvaja posluhujúci so zažatými sviecami.
Kňaz, stojac pred oltárom otočený tvárou k ľudu, vezme kríž, poodhalí jeho vrchnú časť, vyzdvihne ho a začne spievať Hľa, drevo kríža. V speve mu pomáha diakon, prípadne spevácky zbor. Všetci odpovedajú Poďte, pokloňme sa. Keď dospievajú, všetci si kľaknú a chvíľu zotrvajú v tichej adorácii. Kňaz pritom stojí a drží zdvihnutý kríž.
 
Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta.
R Poďte, pokloňme sa.

Potom kňaz odhalí pravé rameno kríža, znova pozdvihne kríž a spieva Hľa, drevo kríža. Pokračuje sa ako po prvý raz.
Napokon odhalí celý kríž, pozdvihne ho a tretí raz spieva Hľa, drevo kríža. Pokračuje sa ako po prvý raz.
 
Druhý spôsob

16. Kňaz alebo diakon s posluhujúcimi, prípadne iný vhodný posluhujúci, ide k bráne kostola. Tu vezme nezahalený kríž, posluhujúci vezmú zažaté sviece a idú v sprievode cez kostol do presbytéria. Ten, čo nesie kríž, pozdvihne ho najprv pri vchode, potom uprostred kostola, napokon pred vstupom do presbytéria a spieva pritom Hľa, drevo kríža. Všetci mu odpovedajú Poďte, pokloňme sa. Po každej odpovedi si kľaknú a chvíľu zotrvajú v tichej adorácii ako pri pr- vom spôsobe.
 
Poklona svätému krížu

17. Potom v sprievode dvoch posluhujúcich so zažatými sviecami kňaz alebo diakon odnesie kríž ku vchodu do presbytéria alebo na iné vhodné miesto. Tam ho položí alebo odovzdá posluhujúcim, aby ho držali. Po oboch stranách kríža sa postavia sviece.
18. Krížu sa príde pokloniť najprv celebrujúci kňaz, ktorý si podľa okolností vyzlečie ornát a vyzuje topánky. Potom klérus, posluhujúci a veriaci, ktorí
prichádzajú akoby v procesii. Krížu vzdajú úctu jednoduchým pokľaknutím alebo iným vhodným spôsobom podľa miestneho zvyku, napríklad pobozkaním.
19. Na poklonu sa vystaví iba jeden kríž. Keď sa pre veľké množstvo veriacich nemôžu všetci jednotlivo pokloniť krížu, postupuje sa takto: Keď sa už istá časť kléru a veriacich poklonila krížu, kňaz ho vezme, stane si do stredu pred oltárom a niekoľkými slovami vyzve prítomných, aby sa spoločne poklonili krížu. Potom drží chvíľu kríž vysoko vyzdvihnutý a veriaci zatiaľ zotrvajú v tichej adorácii.
20. Počas poklony svätému krížu sa spieva antifóna Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu, impropériá, hymnus Útulný kríž alebo iný vhodný spev. Tí, čo sa už poklonili krížu, si sadnú.
 
Spevy pri poklone svätému krížu

Ant. Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu, velebíme a oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie, lebo drevo kríža prinieslo radosť celému svetu. 

Porov. Ž 67, 2

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami. Zmiluj sa nad nami.

Opakuje sa antifóna:

Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu...

IMPROPÉRIÁ
Časti, ktoré patria jednotlivým chórom, sa označujú číslami 1 (prvý chór) a 2 (druhý chór). Tie, ktoré majú spievať spolu oba chóry, sa označujú: 1 a 2. Niektoré verše môžu spievať aj dvaja speváci.
 
I

1 a 2 Ó, ľud môj, čo som ti urobil?
Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi!
1 Ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny,
a ty si pripravil kríž svojmu Spasiteľovi.

1 Hágios o  eós.
2 Svätý Bože.

1 Hágios Ischyrós.
2 Svätý Silný.

1 Hágios Athánatos, eléison himás.
2 Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

1 a 2 Ja som ťa štyridsať rokov viedol púšťou,
kŕmil som ťa mannou a priviedol do úrodnej krajiny,
a ty si pripravil kríž svojmu Spasiteľovi.

1 Hágios o  eós.
2 Svätý Bože.

1 Hágios Ischyrós.
2 Svätý Silný.

1 Hágios Athánatos, eléison himás.
2 Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
 
1 a 2 Čo som mal ešte pre teba urobiť?
Veď som ťa vysadil ako svoju najkrajšiu vinicu,
ale ty si mi priniesol iba trpkosti,
lebo octom si mi hasil smäd a kopijou si prebodol srdce svojho Spasiteľa.

1 Hágios o  eós.
2 Svätý Bože.

1 Hágios Ischyrós.
2 Svätý Silný.

1 Hágios Athánatos, eléison himás.
2 Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
 
II
Speváci:
Pre teba som tvrdo stíhal Egypt a pobil jeho prvorodených, a ty si ma zbičoval a hnal na smrť.
1 a 2 opakujú:
Ó, ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.
Speváci:
Ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny
a faraóna som nechal utonúť v Červenom mori, a ty si ma za to priviedol pred veľradu.
1 a 2 opakujú:
Ó, ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.
Speváci:
Ja som ti otvoril cestu cez Červené more, a ty si mi kopijou otvoril srdce.
1 a 2 opakujú:
Ó, ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.
Speváci:
Ja som šiel pred tebou v oblačnom stĺpe, a ty si ma priviedol pred Pilátov súd.
1 a 2 opakujú:
Ó, ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.
Speváci:
Ja som ťa kŕmil mannou na púšti, a ty si ma bičoval a potupoval.
1 a 2 opakujú:
Ó, ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.
Speváci:
Ja som ťa zázračne občerstvoval vodou zo skaly, a ty si ma napájal žlčou a octom.
1 a 2 opakujú:
Ó, ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.
Speváci:
Ja som za teba bil kanaánskych kráľov, a ty si ma bil trstinou po hlave.
1 a 2 opakujú:
Ó, ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.
Speváci:
Ja som ti daroval kráľovské žezlo,
a ty si mi dal na hlavu tŕňovú korunu.
1 a 2 opakujú:
Ó, ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.
Speváci:
Ja som ťa preslávil veľkými skutkami, a ty si ma za to všetko ukrižoval.
1 a 2 opakujú:
Ó, ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.

HYMNUS
Všetci:
Útulný kríž, najkrajší strom, ty skvost medzi stromami, všetkým sadom taký konár, kvet a plod je neznámy! Milé drevo s milou ťarchou milo stojíš pred nami.
Speváci:
Ospevujme veľký súboj, šírme slávne odkazy trámov kríža, ktorý zdolal strojcu večnej nákazy! Obeť na ňom zmiera za svet, a tou smrťou víťazí.
Všetci:
Útulný kríž, najkrajší strom, ty skvost medzi stromami, všetkým sadom taký konár, kvet a plod je neznámy!
Speváci:
Prvý človek veril zvodom, smrť si vtiahol do domu, keď v ňom Božiu lásku zhasil jed, čo zjedol zo stromu, lež Boh nový strom si vybral zažehnať tú pohromu.
Všetci:
Milé drevo s milou ťarchou milo stojíš pred nami.
Speváci:
Poriadok si vyžadoval po bolestnom otrase
do priepasti vrhnúť zhubcu, čo nás ranil v zápase, aby skazonosný úder poslúžil nám ku spáse.
Všetci:
Útulný kríž, najkrajší strom, ty skvost medzi stromami, všetkým sadom taký konár, kvet a plod je neznámy!
Speváci:
Keď čas prišiel, keď po Bohu vyvrcholil dávny smäd, Otec poslal na svet Syna, skrz ktorého stvoril svet,
a on z Panny ľudsky vzklíčil, sťa z kra vytúžený kvet.
Všetci:
Milé drevo s milou ťarchou milo stojíš pred nami.
Speváci:
V úzkych jasliach plače Dieťa, predurčená Hostia, bedlí nad ním, ohrieva ho nežná matka Mária, útle telo, ruky, nohy povojníkom ovíja.
Všetci:
Útulný kríž, najkrajší strom, ty skvost medzi stromami všetkým sadom taký konár, kvet a plod je neznámy!
Speváci:
A keď sa mu v ľudskom veku najkrajší vek priblíži, predurčený trpieť rád sa pred mukami poníži, preto Baránka, hľa, ľudstvo v obeť dvíha na kríži.
Všetci:
Milé drevo s milou ťarchou milo stojíš pred nami.
Speváci:
Hľa, žlč, ocot, sliny, kliny, trsť a dýka ranivá trápia telo, z boku tečie voda a krv neživá, predsa ten zdroj zem i nebo, súš i more omýva.
Všetci:
Útulný kríž, najkrajší strom, ty skvost medzi stromami, všetkým sadom taký konár, kvet a plod je neznámy!
Speváci:
Vznešený kmeň, ohni vetvy, zjemni postoj pristrohý, hoci Tvorca dal ti tvrdosť, keď ťa staval na nohy, neotváraj rany Kráľa, našej spásnej zálohy!
Všetci:
Milé drevo s milou ťarchou milo stojíš pred nami.
Speváci:
Len tebe sa ušlo slávy nosiť Darcu života, rozosvietiť vo tme maják svetu, ktorý troskotá, veď ťa krvou napojila Baránkova milota.
Všetci:
Útulný kríž, najkrajší strom, ty skvost medzi stromami, všetkým sadom taký konár, kvet a plod je neznámy!
Záver sa nikdy nevynechá:
Všetci:
Tebe, Otče, s Duchom Svätým, nech je sláva naveky
skrze Krista, ktorý telom nie je nám už ďaleký
a chce krížom zmeniť v radosť ľudský bôľ a náreky. Amen.

Podľa miestnych podmienok, zvykov a pastoračných okolností možno spievať Stála Matka podľa Rímskeho graduálu, alebo iný vhodný spev s témou bolestí preblahoslavenej Panny Márie.

21. Po skončení poklony diakon alebo posluhujúci odnesie kríž na svoje miesto pri oltári. Zažaté sviece sa položia okolo oltára alebo na oltár, prípadne blízko kríža.

III. časť Sväté prijímanie

22. Oltár sa prikryje plachtou, rozprestrie sa naň korporál a pripraví sa misál. Medzitým diakon alebo (ak niet diakona) sám kňaz prijme náplecné vélum a prenesie na oltár Najsvätejšiu sviatosť najkratšou cestou z miesta, kde bola uschovaná, pričom všetci v tichosti stoja. Dvaja posluhujúci sprevádzajú Najsvätejšiu sviatosť so zažatými sviecami, ktoré potom postavia vedľa oltára alebo na oltár.
Keď diakon, ak je prítomný, položí na oltár Najsvätejšiu sviatosť a odkryje pyxidu, kňaz pristúpi k oltáru a pokľakne.
 
23. Potom kňaz so zopätými rukami nahlas hovorí:
Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať:
Kňaz rozopne ruky a spolu s prítomnými pokračuje:
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

24. Ďalej pokračuje iba kňaz s rozopätými rukami:
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom
a príď nám milosrdne na pomoc,
aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom,
kým očakávame blaženú nádej
a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
 
Zopne ruky.

Ľud zakončí modlitbu zvolaním:
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.

25. Potom kňaz so zopätými rukami potichu hovorí:
Pane Ježišu Kriste, nech mi prijatie tvojho Tela neslúži na odsúdenie a zatratenie,
ale pre tvoju dobrotu
nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu i telo.

26. Potom pokľakne, vezme hostiu, drží ju trocha pozdvihnutú nad cibóriom a obrátený k ľudu nahlas hovorí:
Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

A spolu s ľudom raz povie:
Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

27. A obrátený k oltáru úctivo prijme Kristovo Telo, pričom potichu povie: Telo Kristovo.
28. Potom ide rozdávať prijímanie veriacim. Cez prijímanie možno spievať Žalm 22 alebo iné primerané piesne.
29. Po skončení prijímania diakon alebo iný vhodný posluhujúci odnesie nádobku s hostiami na pripravené miesto mimo kostola, alebo – ak si to okolnosti vyžadujú – uloží ju do svätostánku.
30. Potom kňaz vyzve: Modlime sa. Podľa okolností možno zachovať chvíľu posvätného ticha. Potom kňaz prednesie modlitbu po prijímaní:
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci a večný Bože,
ty si nám smrťou a zmŕtvychvstaním
Ježiša Krista daroval nový život; *
prosíme ťa, zachovaj v nás dielo svojho milosrdenstva, —
aby nám účasť na tomto tajomstve
pomáhala žiť v ustavičnej zbožnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

31. Na prepustenie diakon alebo, ak ho niet, sám kňaz môže vyzvať: Skloňte sa na požehnanie.
Napokon sa kňaz obráti k ľudu, vystrie nad ním ruky a prednáša túto modlitbu nad ľudom:
 
MODLITBA NAD ĽUDOM
Prosíme ťa, Pane, zošli hojné požehnanie na svoj ľud,
ktorý v nádeji na svoje vzkriesenie
nábožne oslávil smrť tvojho Syna;
odpusť mu viny a obdaruj ho radosťou,
zveľaďuj v ňom svätú vieru
a posilňuj ho večným vykúpením.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

32. Všetci pokľaknú pred krížom a v tichosti odídu.
33. Oltár sa po skončení slávenia obnaží. Ostane však na ňom kríž s dvoma alebo štyrmi svietnikmi.
34. Tí, čo sa zúčastnili na popoludňajšej slávnostnej liturgii, neslávia vešpery.