VEĽKONOČNÁ OKTÁVA


[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]


PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
                                                                                                                                         
VSTUPNÝ SPEV
Pán vás priviedol do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, aby bol Pánov zákon stále vo vašich ústach, aleluja. (Ex 13, 5. 9)
 
Alebo:
Pán vstal z mŕtvych, ako povedal;
radujme sa všetci a plesajme, lebo on naveky kraľuje, aleluja.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty zveľaďuješ svoju Cirkev
stále novým potomstvom; *
dopraj, prosíme, —
aby sa tvoji služobníci
v živote pridŕžali sviatosti, ktorú s vierou prijali.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
láskavo prijmi dary svojho ľudu —
a daj, aby sme vyznávaním tvojho mena
a znovuzrodením v krste
dosiahli večnú blaženosť.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná I. (ale slávnostnejšie v tento deň)
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve a Pane, milostivo prijmi.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje, aleluja. (Rim 6, 9)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech naše duše prekypujú
milosťou veľkonočných sviatostí, *
a keďže si nás priviedol
na cestu večnej spásy, —
urob nás hodnými tvojich darov.
Skrze Krista, nášho Pána.


UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
 
VSTUPNÝ SPEV
Vodou múdrosti ich napojil; spevnie v ňom, takže sa nezohne,
a povýši ich naveky, aleluja. (Porov. Sir 15, 3 – 4)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si nás vnútorne obnovil
veľkonočnými tajomstvami; *
prosíme ťa, sprevádzaj nás svojou milosťou
a veď nás k dokonalej slobode, —
aby naša terajšia radosť
z Kristovho zmŕtvychvstania
vyvrcholila v nebeskej blaženosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo prijmi naše obetné dary *
a pomáhaj nám, aby sme si uchovali veľkonočné milosti —
a dosiahli večnú radosť.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná I. (ale slávnostnejšie v tento deň)
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve a Pane, milostivo prijmi.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha;
myslite na to, čo je hore, aleluja. (Kol 3, 1 – 2)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
ty si nám udelil vzácnu milosť krstu; *
prosíme ťa, ustavične pretváraj naše srdcia, —
aby sme si zaslúžili večnú blaženosť.
Skrze Krista, nášho Pána.


STREDA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
 
VSTUPNÝ SPEV
Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta, aleluja. (Porov. Mt 25, 34)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty nás každoročne potešuješ
výročnou oslavou Pánovho zmŕtvychvstania; *
daj, prosíme, —
aby nás slávenie pominuteľných sviatkov
priviedlo do večnej radosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi dary na slávenie obety nášho vykúpenia —
a láskavo nám daruj zdravie duše i tela.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná I. (ale slávnostnejšie v tento deň)
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve a Pane, milostivo prijmi.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Učeníci spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba, aleluja. (Porov. Lk 24, 35)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, očistil si nás
od všetkých chýb minulosti; *
daj, prosíme, —
aby nás dôstojné prijatie sviatosti tvojho Syna
pretvorilo na nových ľudí.
Skrze Krista, nášho Pána.


ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
 
VSTUPNÝ SPEV
Svorne velebili tvoju víťaznú ruku, Pane, lebo múdrosť otvorila ústa nemým
a rozviazala jazyk maličkým, aleluja. (Múd 10, 20 – 21)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si zjednotil rozmanité národy
vo vyznávaní tvojho mena; *
daj, prosíme, aby všetkých,
čo sa znovuzrodili v krstnom prameni, —
spájala živá viera a činorodá láska.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo prijmi naše obetné dary, *
ktoré ti prinášame s vďakou za novopokrstených —
a s nádejou na trvalú nebeskú odmenu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná I. (ale slávnostnejšie v tento deň)
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve a Pane, milostivo prijmi.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Ľud určený na vlastníctvo,
zvestuj slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla, aleluja. (Porov. 1 Pt 2, 9)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, vypočuj naše prosby, *
aby nás účasť na svätých tajomstvách
nášho vykúpenia posilňovala v tomto živote —
a priviedla do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

VSTUPNÝ SPEV 
Pán viedol svoj ľud bezpečne,
ich nepriateľov však more pokrylo, aleluja. (Porov. Ž 78, 53) 

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože, v
eľkonočným tajomstvom
si uzavrel s ľudstvom zmluvu zmierenia; *
daj, aby sme svojím životom dosvedčovali vieru, —
ktorú vyznávame slávením veľkonočných sviatkov.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, premeň tieto obetné dary
na veľkonočnú sviatosť a pretvor aj naše srdcia, *
aby sme sa odpútali od pozemských náklonností —
a zahoreli túžbou po veciach nebeských.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Veľkonočná I. (ale slávnostnejšie v tento deň)
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve a Pane, milostivo prijmi.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Ježiš povedal svojim učeníkom: Poďte jesť! Vzal chlieb a dával im, aleluja. (Porov. Jn 21, 12 – 13)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud,
ktorý si vykúpil smrťou svojho Syna, —
a daj, aby sme sa tešili
z jeho zmŕtvychvstania.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 
SOBOTA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
 
VSTUPNÝ SPEV
Pán viedol svoj ľud v radosti, vyvolených svojich s plesaním, aleluja. (Ž 105, 43)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA 
Bože, ty svojou bohatou milosťou
rozmnožuješ počet veriacich v teba; *
láskavo ochraňuj svojich vyvolených,
ktorých si znovuzrodil vo sviatosti krstu, —
a raz ich zaodej rúchom blaženej nesmrteľnosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech nás ustavične sprevádza radosť
z týchto veľkonočných tajomstiev, *
ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, —
a daj, aby sa nám stali prameňom večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná I. (ale slávnostnejšie v tento deň)
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve a Pane, milostivo prijmi.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli, aleluja. (Gal 3, 27)
      
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, láskavo zhliadni na svoj ľud, *
ktorý si duchovne obnovil nebeskou sviatosťou, —
a daj, aby sme došli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.