[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]


SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Čuj, Pane, hlas môjho volania.
V srdci mi znejú tvoje slová: Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár;
neodvracaj svoju tvár odo mňa, aleluja. (Porov. Ž 27, 7 – 9)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Pane, veríme, že Spasiteľ ľudského pokolenia
prebýva s tebou v sláve; *
láskavo vypočuj naše prosby —
a daj, aby sme pociťovali,
že je s nami po všetky dni
až do skončenia sveta, ako nám to prisľúbil.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše modlitby a obetné dary *
a daj, aby nás posvätná služba,
ktorú nábožne konáme, —
priviedla do nebeskej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná alebo O nanebovstúpení

SPEV NA PRIJÍMANIE
Otče, prosím ťa, aby boli jedno, ako sme my jedno, aleluja. (Jn 17, 22)

PO PRIJÍMANÍ
Vypočuj nás, Bože,
pôvodca našej spásy, a upevni nás v nádeji, *
že pôsobením týchto svätých tajomstiev
osláviš celé telo Cirkvi, —
ako si oslávil jej Hlavu, Ježiša Krista.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania


PONDELOK
po Siedmej veľkonočnej nedeli
 
VSTUPNÝ SPEV
Dostanete silu Ducha Svätého, ktorý na vás zostúpi; a budete mi svedkami až po samý kraj zeme, aleluja. (Sk 1, 8)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
nech zostúpi na nás sila Ducha Svätého, *
aby sme sa vždy podriadili tvojej vôli —
a plnili ju so synovskou oddanosťou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás táto nepoškvrnená obeta očistí —
a vleje nám do sŕdc silu nebeskej milosti.
Skrze Krista, nášho Pána.


Prefácia Veľkonočná alebo O nanebovstúpení
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán: zasa k vám prídem, a vaše srdce sa bude radovať, aleluja. (Jn 14, 18; 16, 22)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo ochraňuj svoj ľud,
ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, *
a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu —
a prešiel k novému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.
 

UTOROK
po Siedmej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Ja som Prvý a Posledný a Živý.
Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov, aleluja. (Zjv 1, 17 – 18)

KOLEKTA
Všemohúci a milosrdný Bože,
prosíme ťa, zošli nám Ducha Svätého, *
aby v nás prebýval svojou milosťou —
a urobil nás chrámom svojej slávy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše modlitby a obetné dary *
a daj, aby nás posvätná
služba, ktorú nábožne konáme, —
priviedla do nebeskej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná alebo O nanebovstúpení

SPEV NA PRIJÍMANIE
Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko
a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal, hovorí Pán, aleluja. (Jn 14, 26)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme
sviatostný pokrm a pokorne prosíme, *
aby obeta, ktorú nám tvoj Syn
prikázal sláviť na svoju pamiatku, —
rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu.
Skrze Krista, nášho Pána.


 
STREDA
po Siedmej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným, aleluja. (Ž 47, 2)

KOLEKTA
Milosrdný Bože,
pomáhaj svojej Cirkvi,
ktorú zhromaždil Duch Svätý, *
aby ti bola oddaná celým srdcom —
a zachovala svornosť a jednotu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi obetu, ktorú ti prinášame
podľa tvojho ustanovenia, *
a týmto svätým tajomstvom,
ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, —
posväcuj svoj vykúpený ľud.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Veľkonočná alebo O nanebovstúpení

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem,
Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Aj vy vydávate svedectvo, hovorí Pán, aleluja. (Jn 15, 26 – 27)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
Najsvätejšou sviatosťou, ktorú prijímame,
zveľaďuj v nás svoju milosť —
a jej očisťujúcou silou pripravuj nás
na ďalšie prijatie tohto veľkého daru.
Skrze Krista, nášho Pána.ŠTVRTOK
po Siedmej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Pristupujme s dôverou k trónu milosti,
aby sme dosiahli milosrdenstvo
a našli milosť a pomoc v pravom čase, aleluja. (Hebr 4, 16)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
nech nás Duch Svätý naplní svojimi darmi, *
aby sme vždy zmýšľali tak, ako sa páči tebe, —
a konali podľa tvojej vôle.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo posväť tieto dary, *
ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, —
a urob aj z nás večný dar pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná alebo O nanebovstúpení

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hovorím vám pravdu:
Je pre vás osožnejšie, aby som odišiel; lebo ak neodídem,
Tešiteľ k vám nepríde, hovorí Pán, aleluja. (Jn 16, 7)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás vnútorne posilnia
a obnovia sväté tajomstvá, ktoré sme prijali, —
aby sme si zaslúžili prijať dary tvojho Ducha.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK
po Siedmej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Kristus nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov
a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, aleluja. (Zjv 1, 5 – 6)
 
KOLEKTA
Bože, oslávením Ježiša Krista
a zoslaním Ducha Svätého
otvoril si nám bránu večného života; *
daj, prosíme, aby nám prijatie
tohto veľkého daru pomáhalo rásť vo viere —
a prehlbovalo našu nábožnosť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
zhliadni na obetné dary svojho ľudu *
a očisti naše srdcia príchodom Ducha Svätého, —
aby sa ti páčila naša obeta.
Skrze Krista, nášho Pána.

Keď príde Duch pravdy,
uvedie vás do plnej pravdy, hovorí Pán, aleluja. (Jn 16, 13)
 
PO PRIJÍMANÍ
Bože, tvoja sviatosť nás očisťuje
od previnení a je nám duchovným pokrmom; *
daj, prosíme, —
aby nás jej milostivé prijímanie
priviedlo do večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.


SOBOTA
po Siedmej veľkonočnej nedeli

Ranná omša

VSTUPNÝ SPEV
Učeníci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi, aleluja. (Sk 1, 14)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
nech veľkonočné tajomstvo,
ktoré sme slávili, prenikne naše zmýšľanie —
a prejavuje sa v našom živote.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech príde Duch Svätý
a pripraví naše srdcia na eucharistickú obetu, —
lebo v ňom máme odpustenie všetkých hriechov.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Duch Svätý ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám, hovorí Pán, aleluja. (Jn 16, 14)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty si viedol svoj ľud
od starozákonných obradov
k novozákonným sviatostiam; *
vrúcne ťa prosíme,
pomáhaj nám odložiť starý spôsob života —
a vnútorným posvätením si obnoviť srdcia.
Skrze Krista, nášho Pána.