[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]


DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
alebo
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
 
VSTUPNÝ SPEV
Ako novonarodené deti túžte
po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, aleluja. (1 Pt 2, 2)
Alebo:
Radujte sa zo svojej slávy a vzdávajte vďaky Bohu, že vás povolal do nebeského kráľovstva, aleluja. (4 Ezd 2, 36 – 37)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Nekonečne milosrdný Bože,
každoročnou slávnosťou Veľkej noci
oživuješ vieru svojho ľudu; *
prosíme ťa, zveľaďuj v nás svoju milosť,
aby sme stále hlbšie chápali, —
akým kúpeľom sme boli očistení,
akým Duchom sme boli znovuzrodení
a akou krvou sme boli vykúpení.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
láskavo prijmi dary svojho ľudu —
(i tých, čo sa krstom zrodili k novému životu)
a daj, aby sme vyznávaním tvojho mena
a znovuzrodením v krste dosiahli večnú blaženosť.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná I. (ale slávnostnejšie v tento deň)

Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve a Pane, milostivo prijmi.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Vystri ruku a dotkni sa rán po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci, aleluja. (Porov. Jn 20, 27)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
daj, aby veľkonočná sviatosť,
ktorú sme prijali, —
neprestajne pôsobila v našich srdciach. Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania

Na prepustenie ľudu sa spieva alebo recituje:
Choďte v mene Božom, aleluja, aleluja.
 
Na čo sa odpovedá:
Bohu vďaka, aleluja, aleluja.
 

PONDELOK
po Druhej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje, aleluja. (Rim 6, 9)

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
obnovil si nás veľkonočným tajomstvom; *
daj, prosíme, aby sme prekonali našu pripútanosť
k pozemským veciam —
a boli sme pretvorení na obraz
nášho nebeského Stvoriteľa.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi dary plesajúcej Cirkvi,
ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, —
a priveď ju do večnej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ježiš si stal doprostred svojich učeníkov a povedal im: Pokoj vám, aleluja. (Jn 20, 19)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
láskavo zhliadni na svoj ľud, *
ktorý si duchovne obnovil nebeskou sviatosťou, —
a daj, aby sme došli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
 
UTOROK
po Druhej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Radujme sa a plesajme, vzdávajme Bohu slávu,
lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh, aleluja. (Zjv 19, 7. 6)
KOLEKTA
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
pomáhaj nám ohlasovať víťazstvo
zmŕtvychvstalého Pána —
a daj, aby sme si zaslúžili
dosiahnuť dary, ktoré nám prisľúbil.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech nás ustavične sprevádza radosť
z týchto veľkonočných tajomstiev, *
ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, —
a daj, aby sa nám stali prameňom večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy, aleluja. (Porov. Lk 24, 46. 26)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, vypočuj naše prosby, *
aby nás účasť na svätých tajomstvách
nášho vykúpenia posilňovala v tomto živote —
a priviedla do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
STREDA
po Druhej veľkonočnej nedeli
 
VSTUPNÝ SPEV
Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi;
tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom, aleluja. (Porov. Ž 18, 50; 22, 23) 

KOLEKTA
Pane, každoročne slávime tajomstvá,
ktorými si obnovil pôvodnú dôstojnosť človeka,
a dal si nám nádej na vzkriesenie; *
pokorne ťa prosíme, —
daj, aby sme činorodou láskou
dosvedčovali to, čo s vierou slávime.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pri slávení tejto
vznešenej obety nám dávaš účasť
na jedinom a najvyššom božstve; * prosíme ťa, —
pomáhaj nám dôsledne žiť
podľa tvojej pravdy, ktorú sme spoznali.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán hovorí: Ja som si vás vyvolil zo sveta
a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aleluja. (Porov. Jn 15, 16. 19)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo ochraňuj svoj ľud,
ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, *
a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu —
a prešiel k novému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
ŠTVRTOK
po Druhej veľkonočnej nedeli
 
VSTUPNÝ SPEV 
Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu, kliesnil si mu cestu a býval si s ním; zem sa zatriasla a rozpršala sa obloha, aleluja. (Porov. Ž 68, 8 – 9. 20)

KOLEKTA
Bože, ty si spasil svet veľkonočnou obetou; *
na príhovor nášho veľkňaza
Ježiša Krista ťa prosíme,
aby si nás pre jeho ľudskú
prirodzenosť zmieril so sebou —
a pre jeho božstvo očistil od hriechov.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše modlitby,
ktorými sprevádzame tieto obetné dary, *
a láskavo nás očisti, —
aby sme mohli dôstojne sláviť
sviatosť tvojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, aleluja. (Mt 28, 20)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci a večný Bože,
Kristovým zmŕtvychvstaním si nám otvoril
cestu do večného života; *
zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva — a naplň naše srdcia silou
spásonosného pokrmu, ktorý sme prijali.
Skrze Krista, nášho Pána.
 

PIATOK
po Druhej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Vykúpil si nás svojou krvou, Pane,
ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa
a urobil si nás kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu, aleluja. (Zjv 5, 9 – 10)

KOLEKTA
Bože, nádej a svetlo pokorných v duchu; *
daj, prosíme, aby sme ti zbožne
prednášali svoje modlitby —
a vždy ťa zvelebovali obetou chvály.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
milostivo prijmi naše obetné dary *
a pomáhaj nám, aby sme si uchovali veľkonočné milosti —
a došli do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Kristus, náš Pán, bol vydaný za naše hriechy a vzkriesený pre naše ospravedlnenie, aleluja. (Rim 4, 25)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, *
ktorý si vykúpil smrťou svojho Syna, —
a daj, aby sme sa tešili
z jeho zmŕtvychvstania.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


SOBOTA
po Druhej veľkonočnej nedeli
 
VSTUPNÝ SPEV
Ľud určený na vlastníctvo, zvestuj slávne skutky toho,
ktorý ťa z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla, aleluja. (Porov. 1 Pt 2, 9)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
osloboď nás spod zákona hriechu, *
ktorý si v nás zrušil
veľkonočným tajomstvom —
skrze zmŕtvychvstanie svojho Syna Ježiša Krista. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
Alebo:

Bože, ty si nám chcel veľkonočným tajomstvom
otvoriť bránu milosrdenstva; *
zhliadni na nás a zmiluj sa nad nami, —
aby sme vždy kráčali podľa tvojej vôle
a nikdy nezišli z cesty života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo posväť tieto dary, *
ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, —
a urob aj z nás večný dar pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, aleluja. (Jn 17, 24)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme sviatostný pokrm
a pokorne prosíme, *
aby obeta, ktorú nám tvoj Syn
prikázal sláviť na svoju pamiatku, —
rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu.
Skrze Krista, nášho Pána.