Všedné dni svätého týždňa

[pondelok] [utorok] [streda


PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA
 
VSTUPNÝ SPEV
Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú, napadni tých, čo mňa napádajú.
Vezmi zbroj a štít a vstaň mi na pomoc, Pane, moja sila a záštita. (Porov. Ž 35, 1 – 2; Ž 140, 8)
 
KOLEKTA
Všemohúci Bože,
pretože sme slabí a klesáme, *
dopraj, prosíme, —
nech nás posilňuje umučenie
tvojho jednorodeného Syna.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo zhliadni na sväté tajomstvá, ktoré slávime, *
aby obeta, ktorou si milostivo
zrušil nad nami rozsudok, —
nám zaistila večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia O umučení Pána II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Neskrývaj svoju tvár predo mnou;
v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch; kedykoľvek ťa budem vzývať, čím skôr ma vypočuj. (Porov. Ž 102, 3)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
navštív svoj ľud a zhliadni na naše srdcia,
ktoré sa ti zasväcujú týmito svätými tajomstvami, *
aby sme si s tvojou pomocou
zachovali účinky sviatosti, —
ktorú sme prijali ako tvoj vzácny dar.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Prosíme ťa, Pane, bráň pokorných
a neustále ochraňuj tých, čo dúfajú v tvoje milosrdenstvo,
aby sme mohli sláviť veľkonočné sviatky
nielen vonkajšími znakmi,
ale nadovšetko s čistým srdcom.
Skrze Krista, nášho Pána.

UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

VSTUPNÝ SPEV
Pane, nevydávaj ma zvoli utláčateľov,
veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí. (Porov. Ž 27, 12)
 
KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože, *
pomôž nám tak sláviť
tajomstvo Pánovho utrpenia a smrti, —
aby sme dosiahli odpustenie hriechov.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo zhliadni na obetu svojho ľudu, *
a keďže nám už teraz dávaš účasť na svätých daroch, —
dopraj, aby sme ich dosiahli v plnej miere vo večnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O umučení Pána II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Boh vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých. (Rim 8, 32)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás spásonosnými darmi; *
pokorne ťa prosíme, —
aby nám táto sviatosť, ktorou nás živíš na pozemskej púti,
zaistila účasť na večnom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Bože, nech tvoje milosrdenstvo
očistí tebe oddaný ľud od všetkých minulých hriechov
a nech ho urobí schopným novej svätosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

STREDA SVÄTÉHO TÝŽDŇA
 
VSTUPNÝ SPEV 
Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, lebo Pán sa stal poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
Preto je Pán Ježiš Kristus v sláve Boha Otca. (Porov. Flp 2, 10. 8. 11)
 
KOLEKTA
Bože, ty si poslal svojho Syna,
aby za nás zomrel na kríži
a vyslobodil nás z moci odvekého nepriateľa; *
daj, prosíme, —
aby sme ako tvoji služobníci,
získali milosť zmŕtvychvstania.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, prijmi naše obetné dary *
a daj, aby nám tajomstvo
umučenia tvojho Syna, ktoré nábožne slávime, —
prinieslo ovocie nábožnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O umučení Pána II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. (Mt 20, 28)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
prosíme ťa, posilňuj nás vo viere, *
že pre časnú smrť tvojho Syna,
o ktorej svedčia vznešené tajomstvá, —
dal si nám večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Prosíme ťa, Pane, daj, aby tvoji veriaci
mali neprestajne účasť na veľkonočných tajomstvách,
túžobne očakávali budúce dary
a vytrvali v sviatosti, ktorou boli znovuzrodení,
aby tak pomocou kajúcich skutkov došli do nového života.
Skrze Krista, nášho Pána.