ŠTVRTÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Túto prefáciu nie je dovolené zameniť inou, lebo si ju vyžaduje štruktúra Štvrtej eucharistickej modlitby, ktorá predstavuje súhrn dejín spásy.
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné
vzdávať vďaky tebe, svätý Otče,
a je správne oslavovať teba,
lebo ty jediný si Boh živý a pravý;
ty si pred vekmi a zostávaš naveky
a bývaš v neprístupnom svetle.
Ty jediný si dobrý,
ty, prameň života, stvoril si všetko,
aby si svoje stvorenia
bohato obdaril požehnaním
a mnohé z nich oblažil jasom svojho svetla.
Preto stoja pred tebou
nespočetné zástupy anjelov,
ktorí ti slúžia vo dne v noci,
hľadia na velebu tvojej tváre
a neprestajne ťa oslavujú.
S nimi aj my, a našimi ústami všetko tvorstvo pod nebom,
velebíme tvoje meno a spievame:

Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všetkých svetov.
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!
Hosanna na výsostiach!


Kňaz rozopne ruky a hovorí:
Hl Velebíme ťa, svätý Otče, lebo si veľký
a všetko si stvoril s múdrosťou a s láskou.
Človeka si stvoril na svoj obraz
a dal si mu na starosť celý svet,
aby vládol nad všetkým tvorstvom
a slúžil iba tebe, svojmu Stvoriteľovi.
A keď pre svoju neposlušnosť
stratil tvoje priateľstvo,
neponechal si ho v moci smrti,
ale milosrdne si pomáhal všetkým,
aby ťa hľadali a našli.
Viac ráz si ľuďom ponúkol zmluvu
a ústami prorokov si ich povzbudzoval, aby očakávali spásu.
Svätý Otče, až tak si svet miloval,
že v plnosti času poslal si nám za Spasiteľa
svojho jednorodeného Syna,
ktorý sa mocou Ducha Svätého stal človekom,
narodil sa z Márie Panny
a žil podobný nám ľuďom vo všetkom okrem hriechu.
Chudobným zvestoval spásu,
zajatým vykúpenie, zroneným potešenie.
Aby uskutočnil tvoj večný plán spásy,
sám seba vydal na smrť
a svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť a obnovil život.
A aby sme už nežili len sebe samým,
ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, od teba, Otče,
poslal ako prvý dar veriacim Ducha Svätého,
ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posväcuje.

 
Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí:
Vš Preto ťa, Pane, prosíme,
nech Duch Svätý posvätí tieto dary,

zopne ruky,
urobí znak kríža spolu nad chlebom a kalichom a hovorí:
aby sa stali Telom + a Krvou nášho Pána Ježiša Krista

zopne ruky
a mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo,
ktoré nám on sám zanechal ako večnú zmluvu.
 
V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako si to vyžaduje ich povaha.
Lebo on, keď nadišla chvíľa,
aby si ho oslávil, svätý Otče,
pretože miloval svojich, čo boli na svete, a miloval ich do krajnosti,
pri večeri

vezme chlieb,
drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:
vzal chlieb
a dobrorečil, lámal ho
a dával svojim učeníkom, hovoriac:
 
trocha sa skloní
 
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE MOJE TELO,
KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

 
Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu,
znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje.
 
Potom pokračuje:
Podobne
 
vezme kalich,
drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:
vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní
 
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH
NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.
TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje.

Potom povie:
Hl Hľa, tajomstvo viery. Ľud pokračuje zvolaním:
Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
 
Alebo:
Hl Vyznajme tajomstvo viery.
Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.
 
Alebo:
Hl Veľké je tajomstvo viery.
Spasiteľ sveta, zachráň nás,
veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:
Vš Preto Pane, keď teraz slávime
pamiatku nášho vykúpenia,
zvestujeme Kristovu smrť
a jeho zostúpenie k zosnulým,
vyznávame jeho zmŕtvychvstanie
a vystúpenie do neba, kde sedí po tvojej pravici,
a kým očakávame jeho príchod v sláve,
obetujeme ti jeho Telo a Krv,
obetu, v ktorej ty máš zaľúbenie a celý svet spásu.
Zhliadni, Pane, na obetu,
ktorú si sám svojej Cirkvi pripravil,
a daj, nech všetkých, čo budú mať účasť
na tomto jednom chlebe a jednom kalichu,
Duch Svätý združí v jedno telo,
aby sa v Kristovi stali živou obetou
na tvoju chválu a slávu.
 
1.k Pamätaj, Pane, na všetkých,
za ktorých ti prinášame túto obetu:
najmä na svojho služobníka, nášho pápeža M.,
na nášho biskupa M.

(Tu možno spomenúť biskupa koadjútora alebo pomocných biskupov v zmysle Všeobecných smerníc Rímskeho misála)
a na celý zbor biskupov
i na všetkých kňazov a diakonov,
na obetujúcich i tu prítomných,
na všetok svoj ľud a na všetkých,
čo ťa hľadajú s úprimným srdcom.
 
2.k Pamätaj i na tých,
čo zomreli v Kristovom pokoji,
a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba ty si poznal.
Dobrotivý Otče,
nám všetkým, tvojim deťom,
pomôž dosiahnuť nebeské dedičstvo v tvojom kráľovstve
s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou,
so svätým Jozefom, jej ženíchom,
s tvojimi apoštolmi a svätými,
kde by sme ťa mohli so všetkým tvorstvom,
oslobodeným od skazy hriechu a smrti,
oslavovať skrze nášho Pána Ježiša Krista,

zopne ruky
skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
 
Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:
Vš Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote Ducha Svätého
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Ľud zvolá:
Amen.


Nasleduje Obrad prijímania