PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA
alebo
RÍMSKY KÁNON

 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.  
Je to dôstojné a správne.
 
Nasleduje prefácia prednášaná podľa rubrík, ktorá sa zakončí:
Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!

Kňaz rozopne ruky a povie:
Hl Teba teda, najláskavejší Otče,
pokorne vzývame a prosíme
skrze Ježiša Krista,
tvojho Syna a nášho Pána:
 
zopne ruky a povie:
láskavo prijmi
 
urobí jeden znak kríža spolu nad chlebom a kalichom, hovoriac:
a požehnaj + tieto dary, tieto žertvy,
tieto sväté a nepoškvrnené obety.


Pokračuje s rozopätými rukami:
Prinášame ti ich najmä
za tvoju svätú katolícku Cirkev
v jednote s tvojím služobníkom,
naším pápežom M., s naším biskupom M.
(
Tu možno spomenúť biskupa koadjútora alebo pomocných biskupov v zmysle Všeobecných smerníc Rímskeho misála)
a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú,
katolícku a apoštolskú vieru.
Daruj svojej Cirkvi pokoj,
chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete.
 
Spomienka na živých
1.k Pamätaj, Pane,
na svojich služobníkov a služobnice M. a M.

Zopne ruky a chvíľu sa modlí za tých, ktorých si chce osobitne pripomenúť. Potom s rozopätými rukami pokračuje:
Pamätaj i na všetkých tu zhromaždených.
Ty poznáš ich vieru
a vieš, že sú ti oddaní.
Za nich ti prinášame túto obetu chvály.
Aj oni sami ti ju obetujú za seba
i za všetkých svojich drahých,
za svoje vykúpenie,
za nádej na večnú spásu i za časné blaho
a predkladajú svoje prosby tebe,
Bohu večnému, živému a pravému.

Spomienka na svätých
2.k V spoločenstve s oslávenou Cirkvou
s úctou si spomíname
najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
Rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista,
▲ ale i na svätého Jozefa, jej ženícha,
a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov
Petra a Pavla, Ondreja,
(Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa,
Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša,
Lína, Kléta, Klimenta, Sixta,
Kornela, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna,
Jána a Pavla, Kozmu a Damiána)
i na všetkých tvojich svätých.
Pre ich zásluhy a na ich prosby
poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu.
(Skrze Krista, nášho Pána. Amen.)

 
Na Narodenie Pána a cez oktávu
V spoločenstve s oslávenou Cirkvou slávime (presvätú noc)
presvätý deň, keď preblahoslavená Mária v neporušenom panenstve
porodila svetu Spasiteľa, a s úctou si spomíname najmä
na túto preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
Rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ▲

Na Zjavenie Pána
V spoločenstve s oslávenou Cirkvou slávime presvätý deň, keď
tvoj jednorodený Syn, rovnako večný s tebou v tvojej sláve, viditeľne
sa zjavil v našom ľudskom tele, a s úctou si spomíname
najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, Rodičku Boha
a nášho Pána Ježiša Krista, ▲


Od omše Veľkonočnej vigílie až po Druhú veľkonočnú nedeľu
V spoločenstve s oslávenou Cirkvou slávime (presvätú noc)
presvätý deň, keď náš Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych,
a s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
Rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ▲

 
Na Nanebovstúpenie Pána
V spoločenstve s oslávenou Cirkvou slávime presvätý deň,
keď náš Pán, tvoj jednorodený Syn, našu krehkú prirodzenosť,
spojenú so svojím božstvom, povýšil po pravici tvojej slávy,
a s úc tou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
Rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ▲

Na Turíce
V spoločenstve s oslávenou Cirkvou slávime presvätý deň Turíc,
keď sa Duch Svätý v ohnivých jazykoch zjavil apoštolom,
a s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
Rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ▲

S rozopätými rukami pokračuje:
Hl Pane, milostivo prijmi túto obetu,
ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci,
i celá tvoja rodina.
Spravuj naše dni vo svojom pokoji,
zachráň nás od večného zatratenia
a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.

Zopne ruky.
(Skrze Krista, nášho Pána. Amen.)
  
Od omše Veľkonočnej vigílie až po Druhú veľkonočnú nedeľu
Pane, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my,
tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Prinášame ti ju aj za tých,
ktorých si znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého a udelil si im
odpustenie všetkých hriechov. Spravuj naše dni vo svojom pokoji,
zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj
k zástupu svojich vyvolených.

Zopne ruky.
(Skrze Krista, nášho Pána. Amen.)

Vystrie ruky nad obetné dary a povie:
Vš Prosíme ťa, Bože,
láskavo urob túto obetu
vo všetkom požehnanou, dokonalou,
prijatou, duchovnou a ľúbeznou,
by sa nám stala Telom a Krvou
tvojho milovaného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista.

Zopne ruky.
 
V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako si to vyžaduje ich povaha.
On večer pred svojím umučením
vezme chlieb,
drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:
vzal chlieb
do svojich svätých a ctihodných rúk,

pozdvihne oči,
pozdvihol oči k nebu,
k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi,
vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb
a dával svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní
 
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE MOJE TELO,
KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

 
Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu,
znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje.

Potom pokračuje:
Podobne po večeri
 
vezme kalich, drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:
vzal do svojich svätých a ctihodných rúk
aj tento preslávny kalich,
znova ti vzdával vďaky, dobrorečil
a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní
 
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH
NA ODPUSTENIE HRIECHOV.

JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.
TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje.

Potom povie:
Hl Hľa, tajomstvo viery. Ľud pokračuje zvolaním:
Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Alebo:
Hl Vyznajme tajomstvo viery.
Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Alebo:
Hl Veľké je tajomstvo viery.
Spasiteľ sveta, zachráň nás,
veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Potom kňaz s rozopätými rukami povie:
Preto, Pane, my, tvoji služobníci,
aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku
požehnaného umučenia a zmŕtvychvstania
i slávneho nanebovstúpenia Ježiša Krista,
tvojho Syna a nášho Pána,
a prinášame tebe, vznešenému Bohu,
dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života
a kalich večnej spásy
ako obetu čistú, obetu svätú,
obetu nepoškvrnenú.
 
Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom
a milostivo ich prijmi,
ako si milo prijal obetné dary

svojho spravodlivého služobníka Ábela,
žertvu nášho praotca Abraháma
i svätú a nepoškvrnenú obetu
tvojho veľkňaza Melchizedecha.

Sklonený so zopätými rukami pokračuje:
Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože,
prikáž svojmu svätému anjelovi
preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár,
pred tvár tvojej božskej velebnosti,
aby nás všetkých,
ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete
a prijmeme presväté Telo a Krv tvojho Syna,
 
vzpriami sa a prežehná sa, pritom hovorí:
naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.
 
Zopne ruky.
(Skrze Krista, nášho Pána. Amen.)

Spomienka na zosnulých
S rozopätými rukami povie:
1.k Pamätaj,Pane,
i na svojich služobníkov
a služobnice M. a M.,
ktorí nás predišli do večnosti
so znakom viery
a spia spánkom pokoja.

Zopne ruky a chvíľu sa modlí za zosnulých, ktorých si chce osobitne pripomenúť.

Potom s rozopätými rukami pokračuje:
Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým,
ktorí odpočívajú v Kristovi,
prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja.
 
Zopne ruky.
(Skrze Krista, nášho Pána. Amen.)

Pravou rukou sa bije v prsia a hovorí:
2.k Aj nás, svojich hriešnych služobníkov,

a s rozopätými rukami pokračuje:
ktorí dúfame
v tvoje prehojné milosrdenstvo,
priveď do spoločenstva
svojich svätých apoštolov a mučeníkov:
Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, (Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetuy, Agáty, Lucie,
Agnesy, Cecílie, Anastázie)
a všetkých tvojich svätých.
Prosíme ťa, prijmi nás do ich spoločenstva,
nie pre naše zásluhy,
ale pre tvoje veľké zľutovanie.

Zopne ruky.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista.

A pokračuje:
Hl Skrze neho ty, Pane,
všetky tieto dary stále tvoríš,
posväcuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš.

Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Ľud zvolá: