Spôsob prednesu Prvej eucharistickej modlitby za zmierenie v koncelebrovanej omši

Prefáciu, Naozaj si svätý až po ty si svätý prednáša s rozopätými rukami sám hlavný celebrant.
 
Od Zhliadni, prosíme až po tvojimi deťmi prednášajú spolu všetci koncelebranti s rukami vystretými nad obetnými darmi. Od Ale skôr až po ktorý odstraňuje všetko rozdelenie prednášajú spolu všetci koncelebranti týmto spôsobom:

a) Ale skôr so zopätými rukami;
b) Pánove slová, ak je to vhodné, s pravou rukou vystretou k chlebu a kalichu,
pri pozdvihnutí pozerajú na hostiu a kalich a potom sa hlboko uklonia;
c) Keď teda slávime a Dobrotivý Otče s rozopätými rukami.

Príhovor: Zachovaj nás vo vzájomnej je vhodné zveriť jednému z koncelebrantov, ktorý ho prednesie sám s rozopätými rukami.
Nasledujúce časti: Ale skôr, Pri večeri, Podobne po večeri, Keď teda slávime, Dobrotivý Otče, ako aj záverečná doxológia, sa môžu spievať. Záverečnú doxológiu eucharistickej modlitby prednáša sám hlavný celebrant alebo všetci koncelebranti spolu s hlavným celebrantom.


PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA ZA ZMIERENIE


Eucharistické modlitby „za zmierenie” sa môžu používať v omšiach, v ktorých sa osobitným spôsobom vyjadruje tajomstvo zmierenia, napr. v omšiach za svornosť, za zmierenie, za zachovanie pokoja a spravodlivosti, v čase vojny a občianskych nepokojov, za odpustenie hriechov, za dar lásky, o tajomstve Svätého kríža, o najsvätejšej Eucharistii, o predrahej Krvi nášho Pána Ježiša Krista, ako aj v omšiach v Pôstnom období. Hoci majú uvedenú vlastnú prefáciu, môžu sa použiť aj s inými prefáciami, ktoré poukazujú na pokánie a obrátenie, napr. s pôstnymi prefáciami.

1.
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne,
aby sme vždy vzdávali vďaky tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo ty nás neprestajne pozývaš
k stále plnšiemu životu.
A pretože si bohatý na milosrdenstvo,
všetkým ponúkaš zmierenie a hriešnikov vyzývaš,
aby dôverovali len tvojmu odpusteniu.
Neodvrátil si sa od nás,
keď sme veľa ráz porušili tvoju zmluvu,
ale skrze Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Vykupiteľa,
spojil si so sebou ľudskú rodinu novým putom lásky,
ktoré nijaká moc nemôže rozlomiť.
Keď teraz tvoj ľud prežíva čas milosti i zmierenia
a obracia svoje srdcia k tebe,

ty mu dávaš nádej v Ježišovi Kristovi
a pomáhaš mu, aby slúžil všetkým ľuďom
a ochotnejšie sa zveril vedeniu Ducha Svätého.
Preto s obdivom zvelebujeme silu tvojej lásky, radujeme sa z našej spásy,
s nespočetnými nebeskými zástupmi ťa chválime a bez prestania voláme:
 
Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!


2. Kňaz rozopne ruky a hovorí:
Hl Naozaj si svätý, Pane,
a od začiatku sveta sa o človeka staráš, aby sa stal svätým, ako ty si svätý.
 
3. Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí:
Zhliadni, prosíme, na dary svojho ľudu a vylej na nich moc svojho Ducha,
 
zopne ruky,
urobí znak kríža spolu nad chlebom a kalichom a hovorí:
aby sa stali Telom a  + Krvou

zopne ruky
tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, v ktorom sme aj my tvojimi deťmi.
 
Hl Keď sme boli stratení a nemohli sme prísť k tebe,
dal si nám vrcholný dôkaz svojej lásky tým,
že tvoj Syn, ktorý jediný je spravodlivý,
sám seba vydal na smrť
a nechal sa za nás pribiť na drevo kríža.
 
Ale skôr než rozopäl svoje ruky
medzi nebom a zemou
na znak tvojej večnej zmluvy,
chcel so svojimi učeníkmi sláviť Veľkú noc.
 
4. V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako si to vyžaduje ich povaha.
 
Pri večeri

vezme chlieb,
drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje

vzal chlieb,
vzdával ti vďaky a dobrorečil,
lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní

VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE MOJE TELO,
KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

 
Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu,
znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje.
 
5. Potom pokračuje:
Podobne po večeri,
vediac, že svojou krvou vyliatou na kríži má v sebe zmieriť celý svet,

vezme kalich,
drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal kalich s vínom,
znova ti vzdával vďaky
a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní

VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH
NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.
TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje.

6. Potom povie:
Hl Hľa, tajomstvo viery.

Ľud pokračuje zvolaním:
Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Alebo:

Hl Vyznajme tajomstvo viery.
Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Alebo:
Hl Veľké je tajomstvo viery.
Spasiteľ sveta, zachráň nás,
veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
 
7. Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:
Keď teda slávime pamiatku
tvojho Syna Ježiša Krista,
ktorý je náš veľkonočný Baránok
a náš bezpečný pokoj,
oslavujeme jeho smrť a vzkriesenie z mŕtvych,
a kým očakávame jeho príchod v sláve,
prinášame tebe, Bohu vernému a milosrdnému, túto obetu,
ktorá zmieruje ľudstvo s tebou.
Dobrotivý Otče,
láskavo zhliadni na tých,
ktorých obetou tvojho Syna spájaš so sebou.
Daj, aby sa mocou Ducha Svätého
a účasťou na tomto jednom chlebe a kalichu
stali jedným telom v Kristovi, ktorý odstraňuje všetko rozdelenie.
 
1.k Zachovaj nás
vo vzájomnej jednote ducha a srdca
s naším pápežom M. a s naším biskupom M. *
(Tu možno spomenúť biskupa koadjútora alebo pomocných biskupov v zmysle Všeobecných smerníc Rímskeho misála)
Pomáhaj nám pripravovať
príchod tvojho kráľovstva
až do dňa, keď budeme stáť pred tebou,
svätí medzi svätými v nebeskom príbytku,
s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou,
so svätými apoštolmi a so všetkými svätými
i s našimi zosnulými bratmi a sestrami,
ktorých pokorne odporúčame tvojmu milosrdenstvu.
Vtedy budeme novými stvoreniami,
konečne oslobodenými od skazy hriechu,
a budeme ti spievať chválospev vďaky

 
zopne ruky
s Kristom, ktorý žije po všetky veky.
 
8. Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:
Vš Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote Ducha Svätého
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
 
Ľud zvolá:
Amen.