DODATOK VI

RÔZNE PREDLOHY TRETEJ FORMULY ÚKONU KAJÚCNOSTI

V ADVENTE
— Ježišu, ty prichádzaš volať nie spravodlivých, ale hriešnikov: Pane, zmiluj sa.
— Ty nalomenú trstinu nedolomíš a hasnúci knôt nedohasíš: Kriste, zmiluj sa.
— Tvoje slovo nám dáva nádej a silu, prináša zľutovanie a lásku: Pane, zmiluj sa.
 
Alebo:

— Ježišu, ty si od večnosti Syn Boží: Pane, zmiluj sa.
— Ty si sa stal synom Panny Márie: Kriste, zmiluj sa.
— Ty oslobodzuješ človeka od viny a od zlého:
Pane, zmiluj sa.

NA VIANOCE
— Ty, večné Slovo nebeského Otca, stal si sa človekom: Pane, zmiluj sa.
— Ty si začiatkom nového života: Kriste, zmiluj sa.
— Skrze teba môže celé stvorenie nájsť pokoj v Bohu:
Pane, zmiluj sa.

Alebo:

— Ježišu, ty si veľkým svetlom pre ľudstvo tápajúce v tmách: Pane, zmiluj sa.
— Ty si záchrancom svojho ľudu a splnením jeho nádejí: Kriste, zmiluj sa.
— V tebe sa nám zjavila dobrota a láskavosť nášho nebeského Otca: Pane, zmiluj sa.

NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA
— Ježišu, ty si kráľ všetkých národov: Pane, zmiluj sa.
— Ty si pravda a cesta všetkých, čo ťa hľadajú:
Kriste, zmiluj sa.
— Ty si radosť a odmena všetkých veriacich: Pane, zmiluj sa.

V PÔSTE
— Ježišu, ty si žil ako človek, vo všetkom nám podobný okrem hriechu: Pane, zmiluj sa.
— Ty si v ťažkej hodine skúšky v Getsemanskej záhrade prijal vôľu nebeského Otca: Kriste, zmiluj sa.
— Ty nás dnes voláš, aby sme sa obrátili a nasledovali ťa: Pane, zmiluj sa.

Alebo:

— Ježišu, ty si prišiel medzi hriešnikov a priniesol si im Otcovo odpustenie: Pane, zmiluj sa.
— Ty si vydal seba samého na smrť, aby si hriešnikom dal život: Kriste, zmiluj sa.
— Ty si prameňom božskej sily a nového života: Pane, zmiluj sa.

Alebo:

— Ježišu, ty si nás vo sviatosti krstu vyviedol z temnôt smrti na svetlo života: Pane, zmiluj sa.
— Ty si nám očistil duchovný zrak, aby sme mohli veriť: Kriste, zmiluj sa.
— Ty nás posilňuješ svojím slovom, aby sme podľa tvojho príkladu niesli svoj každodenný kríž a dosiahli slávu vzkriesenia: Pane, zmiluj sa.

NA VEĽKÚ NOC
— Pane Ježišu, ty si svojou smrťou premohol našu smrť: Pane, zmiluj sa.
— Ty si vstal z mŕtvych, aby sme večne žili: Kriste, zmiluj sa.
— V tvojom mene dosiahneme odpustenie svojich hriechov:
Pane, zmiluj sa.

Alebo:

— Ježišu, ty si kráľ pokoja: Pane, zmiluj sa.
— Ty si nádej pochybujúcich: Kriste, zmiluj sa.
— Ty si radosť veriacich: Pane, zmiluj sa.

NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA
— Ježišu, ty si verne vykonal dielo, ktoré ti Otec zveril: Pane, zmiluj sa.
— Ty si nám svojím nanebovstúpením dal dôkaz o Božej vernosti a láske: Kriste, zmiluj sa.
— Ty si nám prisľúbil Ducha Svätého, ktorý nás posilňuje: Pane, zmiluj sa.

NA TURÍCE
— Pane Ježišu, Duch Svätý nám ukázal, že ty si vyvolený Boží: Pane, zmiluj sa.
— Ty si prisľúbil dary Ducha Svätého všetkým, čo budú svedčiť o tvojej pravde: Kriste, zmiluj sa.
— Svojím slovom nás poučuješ, aby sme vyznávali jedného Boha v troch osobách: Pane, zmiluj sa.

NA MARIÁNSKE SVIATKY
— Pane Ježišu, tvoja matka Mária bola nepoškvrnená: nad nami hriešnymi, Pane, zmiluj sa.
— Tvoja matka ťa s láskou prijala, sprevádzala ťa na životnej ceste a verne stála pod krížom, keď si za nás umieral: Kriste, zmiluj sa.
— Svoju matku si vzal do neba, aby bola našou kráľovnou a orodovníčkou: Pane, zmiluj sa.

NA NEDELE A VŠEDNÉ DNI V CEZROČNOM OBDOBÍ
— Ježišu, ty si prijal ľudskú prirodzenosť, aby si nás spasil: Pane, zmiluj sa.
— Ty si zomrel na kríži za všetkých ľudí: Kriste, zmiluj sa.
— Ty si nám otvoril cestu do neba: Pane, zmiluj sa.

Alebo:

— Ježišu, ty si Dobrý pastier a poznáš svoje ovečky: Pane, zmiluj sa.
— Ty hľadáš každú stratenú ovečku: Kriste, zmiluj sa.
— Ty nás vedieš na nebeské pastviny: Pane, zmiluj sa.

Alebo:

— Ježišu, ty si cesta, ktorá vedie k Otcovi: Pane, zmiluj sa.
— Ty si pravda, ktorá osvecuje ľudstvo: Kriste, zmiluj sa.
— Ty si život, ktorý obnovuje celý svet: Pane, zmiluj sa.
        
Alebo:

— Pane Ježišu, ty máš slová života večného: Pane, zmiluj sa.
— Ty si tichý a pokorný srdcom: Kriste, zmiluj sa.
— Ty si bol pre nás poslušný až na smrť na kríži:
Pane, zmiluj sa.

Alebo:

— Ježišu, ty si odpustil plačúcemu Petrovi, ktorý ťa zaprel: Pane, zmiluj sa.
— Ty si prisľúbil nebeské kráľovstvo kajúcemu zločincovi na kríži: Kriste, zmiluj sa.
— Ty si dal apoštolom Ducha Svätého, aby odpúšťali hriechy: Pane, zmiluj sa.

Alebo:

— Ježišu, ty si zomrel, aby každý, kto uverí v teba, mal život večný: Pane, zmiluj sa.
— Ty si prišiel na svet hľadať, čo sa bolo stratilo: Kriste, zmiluj sa.
— Ty si bol poslaný od Otca, nie aby si svet súdil, ale aby si ho spasil: Pane, zmiluj sa.

Alebo:

— Ježišu, ty si prišiel na svet zmieriť ľudí s nebeským Otcom: Pane, zmiluj sa.
— Ty si sa stal poslušným sluhom, aby si nás hriešnych urobil Božími deťmi: Kriste, zmiluj sa.
— Ty večne žiješ u Otca v jednote s Duchom Svätým, aby si sa za nás prihováral: Pane, zmiluj sa.

ZA ZOSNULÝCH
— Pane Ježišu, ty si nám ukázal cestu k Otcovi:
— Ty si svojou smrťou daroval svetu život: Kriste, zmiluj sa.
— Ty si nám pripravil v dome svojho Otca príbytok:
Pane, zmiluj sa.

Alebo:

— Pane Ježišu, ty si sa stal človekom, aby si nám dal účasť na Božom živote: Pane, zmiluj sa.
— Ty si zomrel na kríži, aby si nám otvoril bránu večného života: Kriste, zmiluj sa.
— Ty si vstal z mŕtvych, aby sme večne žili pre teba: Pane, zmiluj sa.