6. januára

ZJAVENIE PÁNA
Slávnosť

Kde slávnosť Zjavenia Pána nie je prikázaným sviatkom, slávi sa v nedeľu medzi 2. a 8. januárom.

Omša na vigíliu
 
Tento formulár sa používa v predvečer slávnosti pred prvými vešperami Zjavenia Pána alebo po nich.

VSTUPNÝ SPEV
Povstaň, Jeruzalem, hľaď na východ a podívaj sa na svojich synov
zhromaždených od východu slnka až po západ. (Porov. Bar 5, 5)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
osvieť naše srdcia svetlom svojej slávy, *
aby sme mohli prekonať temnoty tohto sveta —
a dosiahnuť žiaru večnej vlasti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi naše dary, ktoré ti obetujeme pri oslave
zjavenia tvojho jednorodeného Syna všetkým národom, *
aby sme ti nimi vzdali chválu, —
a tak získali večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O zjavení Pána

SPEV NA PRIJÍMANIE
Božia sláva ožiarila sväté mesto Jeruzalem a v jeho svetle kráčali národy.
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnení posvätným pokrmom ťa láskavo prosíme, *
aby hviezda tvojej spravodlivosti vždy žiarila v našich srdciach —
a vo vyznávaní tvojho mena sme našli svoj pravý poklad.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania


Omša vo dne
 
VSTUPNÝ SPEV
Hľa, prichádza Vládca, Pán,
a v jeho ruke je kráľovstvo, moc a vláda. (Porov. Mal 3, 1; 1 Krn 29, 12)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach. 
 
KOLEKTA
Bože, ty si dnešného dňa
svetlom hviezdy zjavil svojho Syna národom; *
aj my sme ťa už spoznali svetlom viery a prosíme, —
priveď nás láskavo k sebe,
aby sme mohli hľadieť na tvoju velebu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Kde je to zvykom, možno po evanjeliu ohlásiť pohyblivé sviatky počas roka

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, zhliadni na dary svojej Cirkvi, *
ktorá ti neprináša zlato, kadidlo a myrhu, —
ale Ježiša Krista, ktorý sa v týchto daroch sprítomňuje,
obetuje a nám dáva.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia O zjavení Pána
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE 
Videli sme jeho hviezdu na východe
a prišli sme sa s darmi pokloniť Pánovi. (Porov. Mt 2, 2)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
sprevádzaj nás vždy a všade nebeským svetlom, *
aby sme stále lepšie poznávali tajomstvo,
na ktorom si nám doprial účasť, —
a prijímali ho so vzrastajúcou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania