VŠEDNÉ DNI VIANOČNÉHO OBDOBIA

Od 2. januára až do soboty pred sviatkom Krstu Pána

[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]
 
Tieto omše sa berú v tých dňoch týždňa, na ktoré sú určené. Kolekta sa mení podľa toho, či sa Zjavenie Pána už slávilo, alebo nie.

 
PONDELOK

VSTUPNÝ SPEV
Posvätný deň nám zažiaril; poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi, lebo na zem zostúpilo veľké svetlo.
 
KOLEKTA

Pred slávnosťou Zjavenia Pána
 
Pane, vyznávame, že tvoj jednorodený Syn,
s tebou večný v sláve, sa stal človekom
a narodil sa z panenskej Matky; *
prosíme ťa, posilňuj nás v tejto viere, —
aby sme prekonali terajšie protivenstvá
a dosiahli nehynúcu radosť. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Po slávnosti Zjavenia Pána
 
Bože, tvoje večné Slovo, Ježiš Kristus,
ktorý je ozdobou nebies,
z Panny Márie prijal našu ľudskú prirodzenosť
a zjavil sa medzi nami ako svetlo pravdy; *
daj, prosíme, —
aby v plnosti svojej moci zavŕšil vykúpenie sveta.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše dary,
ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena, *
a keď ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, —
nech si zaslúžime prijať teba samého.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia pred slávnosťou Zjavenia Pána Vianočná

Po slávnosti Zjavenia Pána možno vziať prefáciu O zjavení Pána alebo Vianočnú

SPEV NA PRIJÍMANIE
Uvideli sme jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. (Jn 1, 14)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
daj, aby nám sväté tajomstvá, ktoré sme prijali, —
boli neustálou posilou v našom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.
 

UTOROK
 
VSTUPNÝ SPEV
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh, Pán, je naším svetlom. (Ž 118, 26 – 27)

KOLEKTA

Pred slávnosťou Zjavenia Pána
 
Bože, tvoj milovaný Syn, narodený z Panny Márie,
stal sa nám podobným vo všetkom okrem hriechu; *
prosíme ťa, uzdrav nás z následkov prvotnej viny, —
aby sme ako nové stvorenie žili novým životom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Prefácia pred slávnosťou Zjavenia Pána Vianočná

Po slávnosti Zjavenia Pána možno vziať prefáciu O zjavení Pána alebo Vianočnú
 
Bože, tvoj jednorodený Syn
sa zjavil v našej ľudskej prirodzenosti
a bol nám navonok podobný; *
daj, prosíme, —
aby sme sa s pomocou jeho milosti
vnútorne stali podobnými jemu.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo prijmi obetné dary svojho ľudu, *
aby sme touto nebeskou sviatosťou dosiahli dobrá, —
po ktorých túžime s vierou a nábožnosťou.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia pred slávnosťou Zjavenia Pána Vianočná

Po slávnosti Zjavenia Pána možno vziať prefáciu O zjavení Pána alebo Vianočnú
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Boh pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu. (Porov. Ef 2, 4; Rim 8, 3)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, láskavo sa stretávaš s nami
v Najsvätejšej sviatosti; *
daj, nech jej sila neprestajne účinkuje
v našich srdciach, —
aby nás tak pripravila na prijatie ďalších milostí.
Skrze Krista, nášho Pána.STREDA

VSTUPNÝ SPEV
(Porov. Iz 9, 1)
Ľud, čo kráčal v tmách, uzrel veľké svetlo;
nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiarilo svetlo.

KOLEKTA

Pred slávnosťou Zjavenia Pána

Všemohúci Bože,
ty si poslal svojho Syna Ježiša Krista,
aby priniesol svetlo spásy celému svetu; *
daj, nech ožiari aj naše srdcia —
a ustavične ich obnovuje.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
Po slávnosti Zjavenia Pána

Bože, svetlo všetkých národov,
dožič svojmu ľudu trvalý pokoj *
a do našich sŕdc vlej žiarivé svetlo, —
ktorým si osvecoval mysle našich otcov vo viere.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, *
daj, prosíme, aby sme ťa dôstojne uctili týmito darmi —
a účasťou na svätých tajomstvách
upevnili vzájomnú jednotu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia pred slávnosťou Zjavenia Pána Vianočná

Po slávnosti Zjavenia Pána možno vziať prefáciu O zjavení Pána alebo Vianočnú

SPEV NA PRIJÍMANIE
Život, ktorý bol u Otca, zjavil sa nám. (1 Jn 1, 2)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty mnohorakým spôsobom
vedieš a posilňuješ svoj ľud; *
otcovsky nás ochraňuj teraz i v budúcnosti —
a daj, aby nás radosť z pozemských dobier pobádala
väčšmi sa usilovať o hodnoty večné.
Skrze Krista, nášho Pána.
 


ŠTVRTOK
 
VSTUPNÝ SPEV
Na počiatku a pred vekmi bol Boh Slovom a láskavo sa narodil ako Spasiteľ sveta. (Porov. Jn 1, 1)

KOLEKTA

Pred slávnosťou Zjavenia Pána

Bože, narodením tvojho jednorodeného Syna
obdivuhodne si začal dielo nášho vykúpenia; *
prosíme ťa, posilňuj našu vieru, —
aby sme s jeho pomocou dosiahli
prisľúbenú odmenu slávy.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Po slávnosti Zjavenia Pána
 
Bože, skrze tvojho Syna
zažiarilo všetkým národom svetlo tvojej večnosti; *
daj, aby sme stále lepšie poznávali nášho Vykupiteľa —
a s jeho pomocou vošli do svetla večnej slávy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše dary,
ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena, *
a keď ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, —
nech si zaslúžime prijať teba samého.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia pred slávnosťou Zjavenia Pána Vianočná

Po slávnosti Zjavenia Pána možno vziať prefáciu O zjavení Pána alebo Vianočnú

SPEV NA PRIJÍMANIE
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3, 16)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
daj, aby nám sväté tajomstvá, ktoré sme prijali, —
boli neustálou posilou v našom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK

VSTUPNÝ SPEV
Spravodlivým žiari svetlo v temnotách: Milosrdný, milostivý a spravodlivý Pán. (Ž 112, 4)

KOLEKTA

Pred slávnosťou Zjavenia Pána
 
Prosíme ťa, Pane,
láskavo osvieť svojich veriacich *
a neustále rozžiaruj naše srdcia svetlom svojej slávy, —
aby sme vždy lepšie poznávali nášho Spasiteľa
a opravdivo sa ho pridŕžali.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
Po slávnosti Zjavenia Pána

Všemohúci Bože,
svetlom hviezdy si zjavil narodenie Spasiteľa sveta; *
daj, prosíme, —
aby sme vo svojich srdciach
vždy viac poznávali tajomstvo jeho narodenia.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo prijmi obetné dary svojho ľudu, *
aby sme touto nebeskou sviatosťou dosiahli dobrá, —
po ktorých túžime s vierou a nábožnosťou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia pred slávnosťou Zjavenia Pána Vianočná

Po slávnosti Zjavenia Pána možno vziať prefáciu O zjavení Pána alebo Vianočnú

SPEV NA PRIJÍMANIE
Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal
svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. (1 Jn 4, 9)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, láskavo sa stretávaš s nami
v Najsvätejšej sviatosti; *
daj, nech jej sila neprestajne účinkuje
v našich srdciach, —
aby nás tak pripravila na prijatie ďalších milostí.
Skrze Krista, nášho Pána.
 

SOBOTA
 
VSTUPNÝ SPEV
Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, aby sme dostali adoptívne synovstvo. (Gal 4, 4 – 5)

KOLEKTA

Pred slávnosťou Zjavenia Pána
 
Všemohúci a večný Bože,
príchodom tvojho jednorodeného Syna
zjavil si sa nám v novom svetle; *
a keďže on vzal na seba
našu ľudskú prirodzenosť narodením z Panny Márie, —
daj nám účasť na kráľovstve jeho milosti.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Po slávnosti Zjavenia Pána

Všemohúci a večný Bože,
skrze svojho jednorodeného Syna
urobil si nás novým stvorením; *
daj, aby sme sa pôsobením tvojej milosti
čoraz dokonalejšie premieňali v Ježiša Krista, —
v ktorom je naša ľudská prirodzenosť
spojená s tvojím božstvom.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, *
daj, prosíme, aby sme ťa dôstojne uctili týmito darmi —
a účasťou na svätých tajomstvách upevnili vzájomnú jednotu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia pred slávnosťou Zjavenia Pána Vianočná

Po slávnosti Zjavenia Pána možno vziať prefáciu O zjavení Pána alebo Vianočnú

SPEV NA PRIJÍMANIE
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. (Jn 1, 16)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty mnohorakým spôsobom
vedieš a posilňuješ svoj ľud; *
otcovsky nás ochraňuj teraz i v budúcnosti —
a daj, aby nás radosť z pozemských dobier
pobádala väčšmi sa usilovať o hodnoty večné.
Skrze Krista, nášho Pána.