NARODENIE PÁNA

OMŠA VO DNE

VSTUPNÝ SPEV
Chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn.
Na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho obdivuhodný Radca. (Iz 9, 5)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si podivuhodne stvoril človeka
a ešte podivuhodnejšie si ho vykúpil; *
prosíme ťa, daj nám účasť
na božskom živote svojho Syna, —
ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

Pokľakne sa pri slovách A mocou Ducha Svätého.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, nech ti je milá dnešná slávnostná obeta, *
ktorá nás dokonale zmieruje s tebou —
a je najvyšším prejavom našej bohoslužby.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Vianočná

Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Porov. Ž 98, 3)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, milosrdný Bože, *
nech nám Spasiteľ sveta, ktorý sa dnes narodil
a je pôvodcom nášho božského zrodenia, —
dá aj účasť na večnom živote.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania