NARODENIE PÁNA

OMŠA NA ÚSVITE

VSTUPNÝ SPEV
Dnes zažiarilo nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.
Bude sa volať: Mocný Boh, Knieža pokoja, Otec budúceho veku, ktorého kráľovstvu nebude konca.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
tvoje vtelené Slovo nás preniká novým svetlom; *
dopraj, prosíme, —
aby viera, ktorá osvecuje našu myseľ,
žiarila aj z našich skutkov.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

Pokľakne sa pri slovách A mocou Ducha Svätého.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, nech sú naše dary hodné
tajomstiev Božieho narodenia, ktoré dnes slávime; *
a tak ako sa v narodenom dieťati Ježišovi zjavil Boh, —
nech nám tieto pozemské dary
sprostredkujú účasť na Božom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Vianočná

Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Plesaj, dcéra sionská, jasaj, dcéra jeruzalemská! Hľa, tvoj Kráľ prichádza, Svätý, Spasiteľ sveta. (Porov. Zach 9, 9)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, s radosťou oslavujeme
narodenie tvojho Syna a vrúcne ťa prosíme, *
daj, aby sme toto nevýslovné tajomstvo
poznávali so živou vierou —
a prežívali ho s čoraz väčšou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania