Nedeľa po 6. januári
 
KRST PÁNA

Sviatok
 
Keď sa slávnosť Zjavenia Pána presúva na nedeľu, ktorá pripadne na 7. alebo 8. januára, sviatok Krstu Pána sa slávi v pondelok po tejto nedeli.

VSTUPNÝ SPEV 
Keď bol Pán pokrstený, otvorilo sa nebo,
spočinul na ňom Duch Svätý ako holubica a zaznel Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. (Porov. Mt 3, 16 – 17)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.  

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
keď bol Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne
a vznášal sa nad ním Duch Svätý,
slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom; *
dopraj nám, svojim deťom,
zrodeným z vody a Ducha Svätého, —
stále zotrvávať v tvojej priazni.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Alebo:

Bože, tvoj jednorodený Syn
sa zjavil v našej ľudskej prirodzenosti
a bol nám navonok podobný; *
daj, prosíme, —
aby sme sa s pomocou jeho milosti
vnútorne stali podobnými jemu.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pri oslave zjavenia
tvojho milovaného Syna prijmi naše obetné dary *
a daj, aby sa premenili na Telo a Krv Ježiša Krista, —
ktorý láskavo zmyl hriechy sveta.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
 
PREFÁCIA
O Pánovom krste

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. 
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo vo vodách Jordánu
si podivuhodnými znameniami zjavil nový krst:
hlasom z neba si dosvedčil,
že tvoje večné Slovo prebýva medzi nami;
Duchom Svätým, ktorý zostúpil v podobe holubice,
pomazal si Krista, svojho Sluhu, olejom radosti
a poslal si ho ohlasovať chudobným spásu.
Preto ťa tu na zemi spolu s nebeskými zástupmi
oslavujeme a bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, ten, o ktorom Ján povedal:
Ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn. (Jn 1, 32. 34)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtení svätými darmi ťa pokorne prosíme, *
pomôž nám verne počúvať tvojho jednorodeného Syna, —
aby sme boli tvojimi deťmi nielen podľa mena,
ale aj životom.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Od pondelka po tejto nedeli až do utorka pred Popolcovou stredou je Cezročné obdobie.