DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA


VSTUPNÝ SPEV
Keď všade vládlo hlboké ticho a noc v svojom behu prešla polovicu cesty,
tvoje všemohúce slovo, Pane, zostúpilo z neba, z kráľovského trónu. (Múd 18, 14 – 15)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože, ty svetlo veriaceho ľudu, *
milostivo naplň celý svet svojou slávou —
a jasom svojho svetla sa daj poznať všetkým ľuďom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, posväť naše dary
narodením tvojho jednorodeného Syna, *
ktorý nám ukazuje cestu pravdy —
a sľubuje život v nebeskom kráľovstve.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Vianočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. (Porov. Jn 1, 12)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, pokorne ťa prosíme, *
aby nás pôsobenie tejto sviatosti 
oslobodilo od zlých návykov —
a priviedlo k spáse, po ktorej túžime.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania