[omša v deň slávnosti]

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Slávnosť

Omša na vigíliu

Táto omša sa slávi v sobotu večer pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého pred prvými vešperami alebo po nich.
V kostoloch, kde sa slávi táto vigília v dlhšej forme, sa všetko koná tak, ako je uvedené nižšie.
 
VSTUPNÝ SPEV
Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého,
ktorý v nás prebýva, aleluja. (Rim 5, 5; porov. 8, 11) 
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
v posvätnom okruhu päťdesiatich dní
sa podľa tvojej vôle zavŕšilo veľkonočné tajomstvo; *
prosíme ťa, nebeskou milosťou zjednoť všetky národy, —
aby ľudia rozličných jazykov
spoločne vyznávali tvoje meno.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Prosíme ťa, všemohúci Bože,
nech sa nad nami zaskvie jas tvojej slávy *
a Kristus, svetlo zo svetla, nech Duchom Svätým
posilní srdcia všetkých, —

ktorí sa tvojou milosťou
znovuzrodili k novému životu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
posväť tieto obetné dary svojím Duchom *
a skrze ne udeľ svojej Cirkvi takú lásku, —
aby celému svetu zažiarila
pravda spásonosného tajomstva.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia svätodušná ako v nasledujúcej omši

Ak sa berie Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný,
nech príde ku mne a nech pije, aleluja. (Jn 7, 37)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nám prijaté
sviatostné dary pomáhajú, *
aby sme ustavične planuli Duchom Svätým, —
ktorým si zázračne naplnil svojich apoštolov.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania


Omša vigílie v predĺženej forme
1. V kostoloch, kde sa slávi omša vigílie v predĺženej forme, možno ju sláviť nasledujúcim spôsobom.
2. a) Ak sa bezprostredne pred omšou konajú prvé vešpery v chóre alebo spoločne, liturgia sa môže začať úvodným veršom a hymnom Príď, Duchu Svätý, tvorivý alebo vstupným spevom Božia láska je rozliata so vstupným sprievodom a pozdravom kňaza. V oboch prípadoch sa vynecháva úkon kajúcnosti (porov. VSLH 94 a 96). Nasleduje psalmódia vešpier až po krátke čítanie.
Po psalmódii – vynecháva sa úkon kajúcnosti a podľa okolností aj Kýrie – kňaz prednesie kolektu:
Prosíme ťa, všemohúci Bože (ako v omši na vigíliu, s. 440).
3. b) Ak sa omša začína zvyčajným spôsobom, po Kýrie kňaz prednesie modlitbu: Prosíme ťa, všemohúci Bože (ako v omši na vigíliu, s. 440).
Potom kňaz môže povzbudiť ľud takto alebo podobne:
 
Drahí bratia a sestry, začali sme Turíčnu vigíliu. Podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí zotrvávali spolu s Ježišovou matkou Máriou na modlitbách a očakávali od Pána prisľúbeného Ducha Svätého, počúvajme teraz pokojným srdcom Božie slovo. Rozjímajme o tom, aké veľké veci urobil Pán svojmu ľudu, a modlime sa, aby Duch Svätý, ktorého poslal Otec ako prvý dar veriacim, zavŕšil svoje dielo vo svete.
 
4. Nasledujú čítania, ktoré sa ako voliteľné uvádzajú v lekcionári. Lektor príde k ambóne a prednáša čítanie. Potom žalmista alebo spevák prednáša žalm, pričom ľud odpovedá refrénom. Potom všetci vstanú, kňaz povie výzvu: Modlime sa. Všetci sa chvíľu v tichosti modlia. Potom kňaz prednáša modlitbu prislúchajúcu danému čítaniu. Namiesto responzóriového žalmu možno zachovať chvíľu posvätného ticha; v tom prípade sa vynechá pauza po výzve Modlime sa.
 
Modlitby po čítaniach
5. Po prvom čítaní („Mesto sa volá Bábel, lebo tam bola pomätená reč celej zeme“: Gn 11, 1 – 9) a žalme (33, 10 – 11. 12 – 13. 14 – 15; R. (12b): Blažený ľud, ktorý si Boh vyvolil za dedičstvo).

Modlime sa.
Všemohúci Bože,
daj, aby tvoja Cirkev navždy
zostala tvojím svätým ľudom,
ktorého jednota má pôvod
v jednote Otca, Syna a Ducha Svätého, *
aby tak svetu zjavovala tajomstvo
tvojej jednoty a svätosti —
a privádzala ľudí vždy k väčšej láske k tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

6. Po druhom čítaní („Pán zostúpil pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj“: Ex 19, 3 – 8. 16 – 20b) a kantiku (Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56; R (52b): Hoden chvály a vyvýšený naveky) alebo žalme (19, 8. 9. 10. 11; R (Jn 6, 68c): Pane, ty máš slová večného života).
Modlime sa.
Bože, ty si v ohni bleskov na vrchu Sinaj
dal Mojžišovi starý zákon
a v ohni Ducha Svätého si dnes zjavil novú zmluvu; *
prosíme ťa, daj, nech stále
planieme ohňom tohto Ducha,
ktorým si zázračne naplnil svojich apoštolov, —
a nech nový Izrael, zhromaždený zo všetkých národov,
s radosťou prijme večný príkaz tvojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

7. Po treťom čítaní („Suché kosti, vložím do vás ducha a ožijete“: Ez 37, 1 – 14) a žalme (107, 2 – 3. 4 – 5. 6 – 7. 8 – 9; R. (1): Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky; alebo: Aleluja).
Modlime sa.
Pane, všemohúci Bože,
ty obnovuješ všetko padnuté a obnovené udržiavaš; *
rozmnož národy, obnovené tvojím svätým menom, —
aby sa všetci, ktorých obmyl svätý krst,
dali vždy viesť tvojím vnuknutím.
Skrze Krista, nášho Pána.

R Amen.

Alebo:
Bože, ty si nás znovuzrodil slovom života; *
vylej na nás svojho Ducha Svätého,
aby sme kráčali v jednote viery, —
a tak mohli dosiahnuť slávne vzkriesenie
a oslávenie svojho tela.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
R Amen.

Alebo:
Bože, nech sa tvoj ľud,
obnovený tvojím Duchom Svätým, stále raduje *
a nech s pevnou nádejou očakáva
túžený deň svojho vzkriesenia, —
ako sa teraz teší z prijatia do Božej rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.
 
8. Po štvrtom čítaní („Na svojich služobníkov a služobnice vylejem svojho Ducha“: Joel 3, 1 – 5) a žalme (104, 1 – 2a. 24 + 35c. 27 – 28. 29bc – 30; R. (30): Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme; alebo: Aleluja).
Modlime sa.
Prosíme ťa, Pane, *
láskavo splň na nás, čo si prisľúbil,
že príde Duch Svätý a spôsobí, —
že pred svetom budeme svedčiť
o evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R Amen.

9. Potom kňaz intonuje hymnus Sláva Bohu na výsostiach.
10. Po skončení hymnu kňaz prednesie zvyčajným spôsobom kolektu: Všemohúci a večný Bože (ako v omši na vigíliu, s. 440).
11. Po modlitbe lektor prečíta čítanie z Apoštola (Rim 8, 22 – 27) a v omši sa pokračuje zvyčajným spôsobom.
12.Ak sa vešpery spájajú s omšou, po prijímaní (a po antifóne na prijímanie V posledný, veľký deň) sa spieva Magni kat s antifónou z vešpier (Príď, Duchu Svätý); potom je modlitba po prijímaní a ostatné ako zvyčajne.
13. Odporúča sa použiť slávnostné požehnanie, s. 734.
 
Na prepustenie ľudu diakon alebo, ak ho niet, sám kňaz spieva alebo hovorí:
Choďte v mene Božom, aleluja, aleluja.

Alebo:
Choďte v pokoji, aleluja, aleluja.
R Bohu vďaka, aleluja, aleluja.


Omša v deň slávnosti

VSTUPNÝ SPEV 
Pánov duch napĺňa zemekruh
a ten, čo udržuje všetko, pozná každý hlas, aleluja. (Múd 1, 7) 

Alebo:
Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého,
ktorý v nás prebýva, aleluja. (Rim 5, 5; porov. 8, 11)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti
posväcuješ svoju Cirkev
vo všetkých krajinách a národoch; *
naplň celý svet darmi Ducha Svätého —
a v srdciach svojich veriacich
obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky,
ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby nám Duch Svätý,
podľa prisľúbenia tvojho Syna,
pomáhal stále lepšie chápať tajomstvo tejto obety —
a priviedol nás k plnému poznaniu pravdy.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O tajomstve zoslania Ducha Svätého

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo na zavŕšenie veľkonočného tajomstva zoslal si dnes Ducha Svätého na tých, ktorých si vo svojom jednorodenom Synovi prijal za svoje deti;
ten Duch Svätý na počiatku Cirkvi
zjavil všetkým národom pravého Boha
a rozmanité jazyky ľudskej rodiny združil vo vyznávaní tej istej viery.
Preto ľudstvo po celom svete
plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou,
ale aj anjelské zástupy
neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu:
 
Svätý, svätý, svätý...

Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Všetkých naplnil Duch Svätý
a začali hovoriť o veľkých Božích skutkoch, aleluja. (Sk 2, 4. 11)
 
PO PRIJÍMANÍ
Bože, ty štedro dávaš
svojej Cirkvi nebeské dary; *
zachovaj milosť, ktorú si nám daroval,
aby dar Ducha Svätého
ustavične pôsobil v našich srdciach —
a sviatostný pokrm zveľaďoval
v nás dielo večnej spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania

Diakon alebo sám kňaz (ak niet diakona) na prepustenie ľudu spieva alebo povie:

Choďte v mene Božom, aleluja, aleluja.

Alebo:
Choďte v pokoji, aleluja, aleluja.

Všetci odpovedia:
Bohu vďaka, aleluja, aleluja.

Po skončení Veľkonočného obdobia sa zhasne veľkonočná svieca a bude sa s úctou uchovávať pri krstiteľnici. Pri vysluhovaní krstu sa zapáli, aby sa od nej mohli zažať sviece pokrstených.
Kde je vo Svätodušný pondelok a utorok povinnosť alebo zvyk zúčastniť sa na svätej omši, formulár omše môže byť zo Svätodušnej nedele, alebo možno zobrať votívnu omšu o Duchu Svätom.