[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Jasaj Bohu, celá zem, hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu, aleluja. (Porov. Ž 66, 1 – 2)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, nech sa tvoj ľud,
duchovne obnovený, stále raduje *
a nech s pevnou nádejou očakáva
túžený deň svojho vzkriesenia, —
ako sa teraz teší z prijatia do Božej rodiny.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi dary plesajúcej Cirkvi, *
ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, —
a priveď ju do večnej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána
 
Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE

Rok A
Učeníci spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba, aleluja. (Lk 24, 35)

Rok B
Mesiáš musel trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych; v jeho mene sa bude všetkým národom
hlásať pokánie na odpustenie hriechov, aleluja. (Lk 24, 46 – 47)
 
Rok C
Ježiš povedal svojim učeníkom: Poďte jesť. Potom vzal chlieb a dával im, aleluja. (Porov. Jn 21, 12 – 13)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, láskavo zhliadni na svoj ľud, *
ktorý si duchovne obnovil nebeskou sviatosťou, —
a daj, aby sme došli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania


PONDELOK
po Tretej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Vstal z mŕtvych Dobrý pastier, ktorý dal svoj život za svoje ovce a ochotne umrel za svoje stádo, aleluja.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, prosíme ťa, dopraj,
aby sme zanechali starý spôsob života *
a žili podľa príkladu Krista, —
ktorému sme sa pripodobnili
veľkonočnými sviatosťami.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše modlitby,
ktorými sprevádzame tieto obetné dary, *
a láskavo nás očisti, —
aby sme mohli dôstojne
sláviť sviatosť tvojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam;
ale ja vám nedávam, ako svet dáva, hovorí Pán, aleluja. (Jn 14, 27)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci a večný Bože,
Kristovým zmŕtvychvstaním
si nám otvoril cestu do večného života; *
zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva —
a naplň naše srdcia silou
spásonosného pokrmu, ktorý sme prijali.
Skrze Krista, nášho Pána.


UTOROK
po Tretej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Chváľte nášho Boha všetci, čo sa ho bojíte, malí i veľkí, lebo nastala spása, moc a vláda jeho Pomazaného, aleluja. (Zjv 19, 5; 12, 10)
 
KOLEKTA
Bože, ty otváraš bránu nebeského kráľovstva všetkým,
čo sa znovuzrodili
z vody a z Ducha Svätého; *
prosíme ťa, rozmnož v nás svoju milosť,
aby sme boli očistení od všetkých hriechov —
a dosiahli nebeskú blaženosť,
ktorú si nám prisľúbil.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi dary plesajúcej Cirkvi, *
ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, —
a priveď ju do večnej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak sme zomreli s Kristom,
veríme, že s ním budeme aj žiť, aleluja. (Rim 6, 8)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
láskavo zhliadni na svoj ľud, *
ktorý si duchovne obnovil nebeskou sviatosťou, —
a daj, aby sme došli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
STREDA
po Tretej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň;
jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, aleluja. (Porov. Ž 71, 8. 23)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
stoj pri svojom ľude,
ktorý si obdaril milosťou viery, *
a dopraj nám vo večnosti účasť —
na zmŕtvychvstaní tvojho jednorodeného Syna.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech nás ustavične sprevádza
radosť z týchto veľkonočných tajomstiev, *
ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, —
a daj, aby sa nám stali prameňom večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán vstal z mŕtvych a zažiaril nám, vykúpil nás svojou krvou, aleluja.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, vypočuj naše prosby, *
aby nás účasť na svätých tajomstvách
nášho vykúpenia posilňovala v tomto živote —
a priviedla do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.


ŠTVRTOK
po Tretej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
Pán je moja sila a moja udatnosť, on ma zachránil, aleluja. (Porov. Ex 15, 1 – 2)

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
v týchto dňoch vrúcnejšie prežívame
a lepšie poznávame tvoju dobrotu,
lebo si nás vyslobodil z temnoty bludov; *
prosíme ťa, pomáhaj nám, —
aby sme sa vždy verne pridržiavali tvojej pravdy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pri slávení tejto
vznešenej obety nám dávaš
účasť na jedinom a najvyššom božstve; *
prosíme ťa, —
pomáhaj nám dôsledne žiť
podľa tvojej pravdy, ktorú sme spoznali.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Kristus zomrel za všetkých,
aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych, aleluja. (2 Kor 5, 15)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo ochraňuj svoj ľud,
ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, *
a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu —
a prešiel k novému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK
po Tretej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,
prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu a česť, aleluja. (Zjv 5, 12)
 
KOLEKTA
Všemohúci Bože,
spoznali sme milosť Pánovho zmŕtvychvstania; *
daj, prosíme, —
aby sme skrze lásku Ducha Svätého
povstali k novému životu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
láskavo posväť tieto dary,
ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, —
a urob aj z nás večný dar pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ukrižovaný vstal z mŕtvych a vykúpil nás, aleluja.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme sviatostný pokrm
a pokorne prosíme, *
aby obeta, ktorú nám tvoj Syn
prikázal sláviť na svoju pamiatku, —
rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu.
Skrze Krista, nášho Pána.


 
SOBOTA
po Tretej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
S Kristom ste boli pochovaní v krste
a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, aleluja. (Kol 2, 12)

KOLEKTA
Bože, v krstnom prameni
dávaš nový život tým, čo veria v teba; *
ochraňuj všetkých znovuzrodených v Kristovi, —
aby odolávali útokom bludu
a zachovali si dar tvojej milosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
milostivo prijmi naše obetné dary *
a pomáhaj nám, aby sme si uchovali veľkonočné milosti —
a došli do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Otče, prosím za nich, aby aj oni boli v nás jedno,
aby svet uveril, že si ma ty poslal, hovorí Pán, aleluja. (Jn 17, 20 – 21)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, *
ktorý si vykúpil smrťou svojho Syna, —
a daj, aby sme sa tešili z jeho zmŕtvychvstania.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.