[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Milosti Pánovej plná je zem;
Pánovým slovom povstali nebesia, aleluja. (Porov. Ž 33, 5. 6)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
veď nás stále k nebeskej radosti, *
aby tvoje pokorné stádo došlo tam, —
kam nás predišiel náš vznešený
pastier Ježiš Kristus.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech nás ustavične sprevádza
radosť z týchto veľkonočných tajomstiev, *
ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, —
a daj, aby sa nám stali prameňom večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Dobrý pastier, ktorý dal život za svoje ovečky
a neváhal za ne podstúpiť smrť na kríži, vstal z mŕtvych, aleluja.

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, ako Dobrý pastier
láskavo zhliadni na rodinu svojich veriacich *
a priveď na večné pastviny ovečky —
vykúpené drahocennou krvou
tvojho Syna Ježiša Krista.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania


PONDELOK
po Štvrtej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje, aleluja. (Rim 6, 9)
 
KOLEKTA
Bože, dokonalé svetlo blažených,
ty si nám umožnil už tu na zemi
sláviť veľkonočné tajomstvá; *
daj, prosíme, —
aby sme sa vo večnosti
radovali z plnosti tvojej milosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi dary plesajúcej Cirkvi, *
ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, —
a priveď ju do večnej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ježiš si stal doprostred svojich učeníkov a povedal im: Pokoj vám, aleluja. (Jn 20, 19)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
láskavo zhliadni na svoj ľud, *
ktorý si duchovne obnovil nebeskou sviatosťou, —
a daj, aby sme došli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
UTOROK
po Štvrtej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Radujme sa a plesajme, vzdávajme Bohu slávu,
lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh, aleluja. (Zjv 19, 7. 6)
 
KOLEKTA
Všemohúci Bože,
oslavujeme tajomstvo Pánovho zmŕtvychvstania *
a prosíme ťa, —
daj, aby sme plne prežívali radosť z našej spásy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech nás ustavične sprevádza radosť
z týchto veľkonočných tajomstiev, *
ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, —
a daj, aby sa nám stali prameňom večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy, aleluja. (Porov. Lk 24, 46. 26)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, vypočuj naše prosby, *
aby nás účasť na svätých tajomstvách nášho vykúpenia
posilňovala v tomto živote —
a priviedla do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.


STREDA
po Štvrtej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi;
tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom, aleluja. (Porov. Ž 18, 50; 22, 23) 
 
KOLEKTA
Bože, ty si život veriacich,
sláva ponížených a blaženosť spravodlivých; *
láskavo vypočuj naše pokorné prosby —
a vyplň našu vrúcnu túžbu po tvojich daroch,
ktoré si nám vo svojej štedrosti prisľúbil.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pri slávení tejto vznešenej obety
nám dávaš účasť na jedinom a najvyššom božstve; *
prosíme ťa, —
pomáhaj nám dôsledne žiť
podľa tvojej pravdy, ktorú sme spoznali.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán hovorí: Ja som si vás vyvolil zo sveta
a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aleluja. (Porov. Jn 15, 16. 19)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo ochraňuj svoj ľud,
ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, *
a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu —
a prešiel k novému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.


ŠTVRTOK
po Štvrtej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu, kliesnil si mu cestu a býval si s ním;
zem sa zatriasla a rozpršala sa obloha, aleluja. (Porov. Ž 68, 8 – 9. 20)
 
KOLEKTA
Bože, ty obnovuješ človeka a dávaš
mu vyššiu dôstojnosť, ako mal pri stvorení; *
pre toto nevýslovné
tajomstvo tvojej lásky ťa prosíme, —
zachovaj vo svojej milosti všetkých,
ktorých si znovuzrodil sviatosťou krstu,
a sprevádzaj ich svojím požehnaním.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše modlitby,
ktorými sprevádzame tieto obetné dary, *
a láskavo nás očisti, —
aby sme mohli dôstojne sláviť
sviatosť tvojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, aleluja. (Mt 28, 30)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci a večný Bože,
Kristovým zmŕtvychvstaním si nám
otvoril cestu do večného života; *
zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva —
a naplň naše srdcia silou
spásonosného pokrmu, ktorý sme prijali.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK
po Štvrtej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Vykúpil si nás svojou krvou, Pane,
ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa
a urobil si nás kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu, aleluja. (Zjv 5, 9 – 10)
 
KOLEKTA
Bože, pôvodca našej slobody a spásy,
ty si nás vykúpil predrahou krvou svojho Syna; *
vypočuj naše pokorné prosby
a buď zdrojom nášho života, —
aby sme v tebe vždy nachádzali
trvalú radosť a istotu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
milostivo prijmi naše obetné dary *
a pomáhaj nám, aby sme si uchovali veľkonočné milosti —
a došli do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Kristus, náš Pán, bol vydaný za naše hriechy a vzkriesený pre naše ospravedlnenie, aleluja. (Rim 4, 25)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, *
ktorý si vykúpil smrťou svojho Syna, —
a daj, aby sme sa tešili z jeho zmŕtvychvstania.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


SOBOTA
po Štvrtej veľkonočnej nedeli
 
VSTUPNÝ SPEV
Ľud určený na vlastníctvo, zvestujte slávne skutky toho,
ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla, aleluja. (Porov. 1 Pt 2, 9) 
 
KOLEKTA
Bože, veľkonočnou slávnosťou
milostivo dávaš svetu nebeský liek; *

buď milostivý voči svojej Cirkvi
a daj, aby sme prinášali
ovocie dobrých skutkov, —
a tak dosiahli večný život.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo posväť tieto dary, *
ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, —
a urob aj z nás večný dar pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal,
boli so mnou tam, kde som ja,
aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, aleluja. (Jn 17, 24)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme sviatostný pokrm
a pokorne prosíme, *
aby obeta, ktorú nám tvoj Syn
prikázal sláviť na svoju pamiatku, —
rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu.
Skrze Krista, nášho Pána.