[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné; pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť, aleluja. (Porov. Ž 98, 1 – 2)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.
 
KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
neprestajne v nás uskutočňuj veľkonočné tajomstvo, *
a keďže si nás obnovil svätým krstom, —
daj, aby sme pod tvojou ochranou
prinášali hojné ovocie dobrých skutkov
a dosiahli radosť večného života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pri slávení tejto vznešenej obety
nám dávaš účasť na jedinom
a najvyššom božstve; *
prosíme ťa, —
pomáhaj nám dôsledne žiť podľa tvojej pravdy,
ktorú sme spoznali.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ja som pravý vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, aleluja.

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo ochraňuj svoj ľud,
ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, *
a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu —
a prešiel k novému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania


PONDELOK
po Piatej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Vstal z mŕtvych Dobrý pastier, ktorý dal život za svoje ovce, a ochotne umrel za svoje stádo, aleluja. (Jn 15, 1. 5)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
neustále nás ochraňuj svojou pravicou, *
aby nás zmŕtvychvstanie tvojho jednorodeného Syna
chránilo od každého zla —
a posilňovalo nebeskými darmi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh 
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše modlitby,
ktorými sprevádzame tieto obetné dary, *
a láskavo nás očisti, —
aby sme mohli dôstojne sláviť
sviatosť tvojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam;
ale ja vám nedávam, ako svet dáva, hovorí Pán, aleluja. (Jn 14, 27)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci a večný Bože,
Kristovým zmŕtvychvstaním si nám
otvoril cestu do večného života; *
zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva —
a naplň naše srdcia silou
spásonosného pokrmu, ktorý sme prijali.
Skrze Krista, nášho Pána.


UTOROK
po Piatej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Chváľte nášho Boha všetci, čo sa ho bojíte, malí i veľkí, lebo nastala spása, moc a vláda jeho Pomazaného, aleluja. (Zjv 19, 5; 12, 10)
 
KOLEKTA
Bože, zmŕtvychvstaním svojho Syna
znova si nám otvoril cestu do večného života; *
prosíme ťa, daj nám pevnú vieru a nádej, —
aby sme nikdy nepochybovali,
že sa splnia tvoje prisľúbenia.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi dary plesajúcej Cirkvi, *
ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, —
a priveď ju do večnej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak sme zomreli s Kristom,
veríme, že s ním budeme aj žiť, aleluja. (Rim 6, 8)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
láskavo zhliadni na svoj ľud, *
ktorý si duchovne obnovil nebeskou sviatosťou, —
a daj, aby sme došli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.


STREDA
po Piatej veľkonočnej nedeli
 
VSTUPNÝ SPEV
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň;
jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, aleluja. (Porov. Ž 71, 8. 23)
 
KOLEKTA
Bože, ty miluješ nevinnosť
a navraciaš ju kajúcim hriešnikom; *
prosíme ťa, pripútaj k sebe naše srdcia,
aby sme sa nikdy neodvrátili
od svetla tvojej pravdy, —
ku ktorej si nás priviedol z temnôt nevery.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech nás ustavične sprevádza radosť
z týchto veľkonočných tajomstiev, *
ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, —
a daj, aby sa nám stali prameňom večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán vstal z mŕtvych a zažiaril nám, vykúpil nás svojou krvou, aleluja.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, vypočuj naše prosby, *
aby nás účasť na svätých tajomstvách
nášho vykúpenia posilňovala v tomto živote —
a priviedla do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.


ŠTVRTOK
po Piatej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
Pán je moja sila a moja udatnosť, on ma zachránil, aleluja. (Porov. Ex 15, 1 – 2) 
 
KOLEKTA
Bože, tvoja láska nás prenáša
z hriechu do milosti a z biedy do blaženosti; *
prosíme ťa, upevni v nás dielo tvojej lásky, —
aby sme všetci, ktorých si ospravedlnil vierou,
vytrvali v dobrom až do konca.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pri slávení tejto vznešenej obety
nám dávaš účasť na jedinom a najvyššom božstve; *
prosíme ťa, —
pomáhaj nám dôsledne žiť
podľa tvojej pravdy, ktorú sme spoznali.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Kristus zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych, aleluja.  (2 Kor 5, 15)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo ochraňuj svoj ľud,
ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, *
a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu —
a prešiel k novému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK
po Piatej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,
prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu a česť, aleluja. (Zjv 5, 12)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
pomôž nám stvárňovať náš život
podľa veľkonočného tajomstva,
ktoré s radosťou slávime, —
aby nás sila Kristovho zmŕtvychvstania
ochraňovala a viedla k spáse.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo posväť tieto dary, *
ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, —
a urob aj z nás večný dar pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ukrižovaný vstal z mŕtvych a vykúpil nás, aleluja.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme
sviatostný pokrm a pokorne prosíme, *
aby obeta, ktorú nám tvoj Syn
prikázal sláviť na svoju pamiatku, —
rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu.
Skrze Krista, nášho Pána.


SOBOTA
po Piatej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
S Kristom ste boli pochovaní v krste
a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, aleluja. (Kol 2, 12)

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
vo sviatosti krstu si nám dal účasť
na nebeskom živote a ospravedlnením
si nás uschopnil pre blaženú nesmrteľnosť; *
prosíme ťa, dopraj, —
aby sme s tvojou pomocou
dosiahli plnosť života v tvojej sláve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
milostivo prijmi naše obetné dary *
a pomáhaj nám,
aby sme si uchovali veľkonočné milosti —
a došli do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Otče, prosím za nich, aby aj oni boli v nás jedno,
aby svet uveril, že si ma ty poslal, hovorí Pán, aleluja. (Jn 17, 20 – 21)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, *
ktorý si vykúpil smrťou svojho Syna, —
a daj, aby sme sa tešili z jeho zmŕtvychvstania.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.