ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA (ZELENÝ ŠTVRTOK)

1. Podľa pradávnej cirkevnej tradície nie je dovolené v tento deň sláviť svätú omšu bez účasti ľudu.

Omša svätenia olejov

2. Olej na pomazanie chorých, olej katechumenov a krizmu požehnáva biskup podľa obradu uvedeného v Rímskom ponti káli spravidla v tento deň, a to v osobitnej omši, ktorá sa má sláviť predpoludním.
3. Ak je v tento deň ťažko zhromaždiť okolo biskupa kňazov a ľud, omša svätenia olejov sa môže anticipovať aj v iný deň, ale krátko pred Veľkou nocou.
4. Táto omša, ktorú koncelebruje biskup so svojimi kňazmi, má byť prejavom jednoty kňazov s biskupom. Patrí sa teda, aby sa podľa možnosti na nej zúčastnili všetci kňazi a prijímali pod obidvoma spôsobmi. Koncelebranti nech sú z rozličných častí diecézy, aby sa tak zvýraznila jednota diecézneho kňazstva.
5. Podľa tradičného zvyku sa olej chorých požehnáva v závere eucharistickej modlitby. Požehnanie oleja katechumenov a posvätenie krizmy sa koná po prijímaní. Z pastoračných dôvodov je však dovolené vykonať celý obrad požehnania po liturgii slova.

Úvodné obrady a liturgia slova

6. VSTUPNÝ SPEV
Ježiš Kristus nás urobil kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi,
jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach. (Zjv 1, 6)
 
7. KOLEKTA
Bože, ty si pomazal
svojho jednorodeného Syna Duchom Svätým,
ustanovil si ho za Mesiáša a Pána
a nám si dal účasť na jeho kňazskom posvätení; *
prosíme ťa, pomáhaj nám, —
aby sme vydávali svedectvo
o jeho vykupiteľskom diele pred všetkými ľuďmi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

8. Po čítaní evanjelia má biskup homíliu, v ktorej vychádza z čítaní prednesených v liturgii slova. Ľud a kňazov poučí o kňazskom pomazaní, kňazov povzbudí k vernosti v ich službe a pozve ich k verejnej obnove kňazských sľubov.

Obnovenie kňazských sľubov

9. Po homílii sa biskup prihovorí kňazom takto alebo podobne:
Milovaní bratia, pri výročnej spomienke na deň, keď Kris tus Pán dal apoštolom i nám účasť na svojom kňazstve, sa vás pýtam: Chcete pred svojím biskupom a pred Božím ľudom obnoviť sľuby, ktoré ste kedysi urobili?

Všetci kňazi naraz odpovedia:
Chcem.

Chcete sa bližšie primknúť k Ježišovi, nášmu Pánovi, a lep šie sa mu prispôsobiť, zrieknuť sa samých seba a verne plniť kňazské poslanie, ktoré ste z lásky ku Kristovi a jeho Cirkvi vzali na seba v deň svojej kňazskej vysviacky?

Všetci kňazi:
Chcem.

Chcete v Eucharistii i v ostatných liturgických úkonoch verne vysluhovať Božie tajomstvá a vykonávať posvätný učiteľský úrad podľa príkladu Ježiša Krista, Hlavy a Pastiera, teda nie z túžby po hmotných výhodách, ale jedine z lásky k dušiam?

Všetci kňazi:
Chcem.

Potom sa biskup obráti k ľudu a pokračuje:
A vy, milovaní bratia a sestry, modlite sa za svojich kňazov, nech ich Pán zahrnie svojimi darmi, aby vás ako ver- ní služobníci Krista, najvyššieho kňaza, viedli k nemu, k prameňu spásy.

Ľud:
Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Modlite sa aj za mňa, aby som verne plnil svoje apoštolské poslanie a bol medzi vami každý deň živým a dokonalejším obrazom Krista kňaza, dobrého pastiera, učiteľa a služobníka všetkých.

Ľud:
Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
 
Nech nás Pán zachová vo svojej láske a nech nás všetkých, kňazov i ľud, privedie do večného života.

Všetci:
Amen.

10. Vyznanie viery sa vynechá.

Liturgia Eucharistie

11. NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech nám sila tejto obety
pomáha zanechať starý spôsob života, *
nech v nás zveľaďuje nový život —
a zaistí nám spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

12. PREFÁCIA
O Kristovom kňazstve a o službe kňazov
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo ty si svojho jednorodeného Syna
pomazal Duchom Svätým,
ustanovil si ho za veľkňaza novej a večnej zmluvy
a milostivo si rozhodol,
že jeho jediné kňazstvo bude neprestajne trvať v tvojej Cirkvi.
Veď Kristus nielen povýšil
tvoj vykúpený ľud na kráľovské kňazstvo,
ale s láskou brata povoláva si z neho učeníkov
a vkladaním rúk im dáva účasť
na svojej posvätnej službe.
V jeho mene obnovujú obetu nášho vykúpenia
a rodine tvojich veriacich pripravujú veľkonočnú hostinu.
S opravdivou láskou slúžia tvojmu ľudu,
živia ho tvojím slovom a posväcujú sviatosťami.
Zasvätiac svoj život tebe a spáse svojich bratov,
majú sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi
a tebe stále dosvedčovať vernosť a lásku.
Preto ťa aj my, Pane,
spolu so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme
a radostne voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...

13. SPEV NA PRIJÍMANIE
Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. (Ž 89, 2)
 
14. PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
ty nás obnovuješ svojimi sviatosťami; *
vrúcne ťa prosíme, —
dopraj, aby sme sa mohli stať
príjemnou vôňou Ježiša Krista.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
 
15. Posvätné oleje možno v jednotlivých farnostiach prijať pred slávením večernej omše na pamiatku Pánovej večere alebo v inom vhodnejšom čase.