Štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Kristus, prostredník novej zmluvy,
ktorý zostáva naveky, má večné kňazstvo. (Porov. Hebr 7, 24; 9, 15)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si na svoju slávu
a na spásu ľudského pokolenia
ustanovil svojho jednorodeného Syna
za najvyššieho a večného kňaza; *
daj, aby tí, ktorých si vyvolil
za vysluhovateľov a správcov tvojich tajomstiev, —
boli v sile Ducha Svätého verní
vo vykonávaní prijatej služby.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Náš prostredník Ježiš Kristus *
nech urobí tieto dary príjemnými tebe, Pane, —
a nech nás zároveň so sebou prinesie
ako tebe milú obetu.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

PREFÁCIA
O kňazstve Krista a Cirkvi

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo ty si svojho jednorodeného Syna
pomazal Duchom Svätým,
ustanovil si ho za veľkňaza novej a večnej zmluvy
a milostivo si rozhodol,
že jeho jediné kňazstvo bude neprestajne trvať v tvojej Cirkvi.
Veď Kristus nielen povýšil
tvoj vykúpený ľud na kráľovské kňazstvo,
ale s láskou brata povoláva si z neho učeníkov
a vkladaním rúk im dáva účasť
na svojej posvätnej službe.
V jeho mene obnovujú obetu nášho vykúpenia
a rodine tvojich veriacich
pripravujú veľkonočnú hostinu.
S opravdivou láskou slúžia tvojmu ľudu,
živia ho tvojím slovom a posväcujú sviatosťami.
Zasvätiac svoj život tebe a spáse svojich bratov,
majú sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi
a tebe stále dosvedčovať vernosť a lásku.

Preto ťa aj my, Pane,
spolu so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme
a radostne voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt 28, 20b)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech nás oživuje božská obeta,
ktorú sme priniesli a prijali, *
aby sme boli večnou láskou spojení s tebou —
a prinášali ovocie trvajúce naveky.
Skrze Krista, nášho Pána.