Posledná nedeľa v Cezročnom období

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

VSTUPNÝ SPEV
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,
prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu a česť. Jemu sláva a vláda na veky vekov. (Zjv 5, 12; 1, 6)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA 
Slávnosť
Všemohúci a večný Bože,
ty si rozhodol všetko obnoviť
vo svojom milovanom Synovi, Kráľovi neba i zeme; *
daj, prosíme, aby sa všetko tvorstvo,
vyslobodené z otroctva hriechu,
podrobilo tvojej božskej moci —
a bez prestania ťa oslavovalo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, slávime obetu,
ktorá zmierila ľudstvo s tebou, *
a pokorne prosíme, —
aby tvoj Syn udelil všetkým národom dar jednoty a pokoja.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

PREFÁCIA
O Kristovi – Kráľovi neba i zeme

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo ty si svojho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, pomazal olejom veleby
za večného kňaza a kráľa neba i zeme,
aby na oltári kríža obetoval sám seba
ako zmiernu obetu bez poškvrny,
a tak zavŕšil tajomstvá vykúpenia ľudstva;
aby podrobil svojej vláde celé stvorenie
a odovzdal ho tvojej nesmiernej velebnosti
ako večné a vesmírne kráľovstvo
– kráľovstvo pravdy a života,
kráľovstvo svätosti a milosti,
kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.
Preto s anjelmi aj archanjelmi, s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:
 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán bude tróniť ako večný Kráľ, Pán požehná svoj ľud pokojom. (Ž 29, 10 – 11)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme pokrm večného života
a sme šťastní, že môžeme zachovávať
príkazy Krista, Kráľa neba i zeme; *
dopraj, prosíme, —
aby sme s ním mohli naveky žiť
v nebeskom kráľovstve.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.