Piatok po 2. nedeli po Zoslaní Ducha Svätého

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Slávnosť
 
VSTUPNÝ SPEV
Myšlienky jeho Srdca z pokolenia na pokolenie,
aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. (Ž 33, 11. 19)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
oslavujeme Srdce tvojho milovaného Syna
a pripomíname si
veľké dobrodenia jeho lásky k nám; *
daj, prosíme, —
aby sme z tohto prameňa nebeských darov
mohli čerpať prehojné milosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:
Bože, ty nám milosrdne otváraš
nekonečné poklady lásky v Srdci svojho Syna,
ktoré bolo ranené našimi hriechmi; *
daj, prosíme, aby sme mu slúžili s oddanou láskou, —
a tak prinášali dôstojné zadosťučinenie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
zhliadni na Srdce svojho milovaného Syna,
prekypujúce nevýslovnou láskou, —
a prijmi obetu, ktorú ti prinášame
na zmierenie za naše hriechy.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
PREFÁCIA
O nesmiernej Kristovej láske

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
Je naozaj dôstojné a správne,
dobré a spásonosné vzdávať vďaky
vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on sa s nesmiernou láskou obetoval za nás,
keď sa nechal pozdvihnúť na kríž.
Z jeho otvoreného boku vyšla krv a voda,
z neho pramenia aj sviatosti Cirkvi.
Spasiteľovo otvorené Srdce priťahuje všetkých,
aby s radosťou čerpali z prameňov spásy.
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme
a bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán hovorí: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije.
A z vnútra toho, kto verí vo mňa, potečú prúdy živej vody. (Jn 7, 37 – 38)
 
Alebo:
Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok, a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 34)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, sviatosť lásky
nech v nás prehlbuje úctu k tvojmu Synovi, *
aby sme ho vytrvalo nasledovali —
a vedeli ho spoznať aj v našich bratoch.
Lebo on žije a kreľuje na veky vekov.