TRIDSIATA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.  (Porov. Ž 105, 3 – 4)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
rozmnož v nás vieru, nádej a lásku *
a pomáhaj nám milovať, čo prikazuješ, —
aby sme mohli dosiahnuť, čo sľubuješ.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
zhliadni na dary, ktoré ti prinášame, *
a daj, aby obeta, ktorú konáme, —
slúžila na tvoju slávu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva
a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. (Porov. Ž 20, 6)
Alebo:
Kristus nás miluje a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône. (Ef 5, 2)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech prijatá sviatosť uskutočňuje v nás dielo spásy, *
aby sme raz v plnosti dosiahli to, —
čo teraz slávime pod sviatostnými znakmi.
Skrze Krista, nášho Pána.