TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Pán hovorí: Môj zámer s vami sú myšlienky pokoja a nie súženia; budete ma vzývať a ja vás vyslyším
a privediem vás naspäť zo všetkých miest vášho zajatia. (Jer 29, 11. 12. 14)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Pane a Bože náš, pomáhaj nám,
aby sme ťa radostne a oddane uctievali, *
lebo trvalé a dokonalé šťastie dosiahneme iba vtedy, —
keď budeme vždy slúžiť tebe,
pôvodcovi všetkého dobra.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby nám obeta,
ktorú ti prinášame, pomáhala žiť pre teba —
a získala nám večnú blaženosť.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti a v Pánu Bohu svoju nádej mať. (Ž 73, 28)
Alebo:
Veru, hovorím vám: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať, hovorí Pán. (Mk 11, 23 – 24)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme
sviatostný pokrm a pokorne prosíme, *
aby obeta, ktorú nám tvoj Syn
prikázal sláviť na svoju pamiatku, —
rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu.
Skrze Krista, nášho Pána.