TRIDSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ

Na poslednú nedeľu v Cezročnom období pripadá slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme.

VSTUPNÝ SPEV
Pán ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým i tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. (Porov. Ž 85, 9)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
ustavične povzbudzuj našu vôľu, *
aby sme horlivo spolupracovali na Božom diele —
a v bohatej miere dosiahli dary tvojej lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi posvätné dary,
ktoré prinášame na oltár z tvojho ustanovenia; *
prosíme ťa, pomôž nám vždy
zachovávať tvoje prikázania, —
aby si aj v nás našiel zaľúbenie.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Chváľte Pána, všetky národy,
lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám. (Ž 117, 1 – 2)
Alebo:
Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, hovorí Pán. (Mt 28, 20)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
keďže si nám daroval radosť
z účasti na božských tajomstvách, *
prosíme ťa, nikdy nedopusť, —
aby sme sa od teba odlúčili.
Skrze Krista, nášho Pána.