TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Neopúšťaj ma, Pane, Bože môj, a nevzďaľuj sa odo mňa.
Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása. (Porov. Ž 38, 22 – 23) 
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a milosrdný Bože,
je darom tvojej štedrosti,
že ti môžeme dôstojne a chvályhodne slúžiť; *
prosíme ťa, —
daj nám silu premáhať prekážky
na ceste do prisľúbenej blaženosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby sa tieto dary
stali čistou obetou pre teba —
a pre nás bohatým prameňom tvojho milosrdenstva.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ukážeš mi cestu života, Pane, u teba je plnosť radosti. (Porov. Ž 16, 11) 
Alebo:
Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca,
aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa, hovorí Pán. (Jn 6, 58)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
rozmnož v nás pôsobenie svojej milosti, *
aby nás nebeská sviatosť, ktorú sme prijali, —
pripravila na prisľúbenú blaženosť.
Skrze Krista, nášho Pána.