TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Kiež prenikne k tebe moja modlitba, nakloň svoj sluch k mojej prosbe, Pane. (Porov. Ž 88, 3)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a milosrdný Bože, *
láskavo odvráť od nás všetky protivenstvá, —
aby sme bez vnútorných a vonkajších prekážok
mohli plniť tvoju vôľu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
zhliadni na tieto obetné dary, —
aby sme tajomstvo umučenia tvojho Syna slávili
a uctievali s úprimnou zbožnosťou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán je môj pastier, nič mi nechýba; pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám. (Porov. Ž 23, 1 – 2)
Alebo:
Učeníci spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. (Lk 24, 35)
 
PO PRIJÍMANÍ
Ďakujeme ti, Pane, že si nás posilnil svätou obetou, *
a prosíme ťa, daj, nech nám Duch Svätý,
ktorý pôsobí vo sviatostiach, dá silu, —
aby sme ti zostali úprimne oddaní.
Skrze Krista, nášho Pána.