TRETIA NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Spievajte Pánovi pieseň novú, spievaj Pánovi, celá zem! Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, moc a veleba v jeho svätyni. (Porov. Ž 96, 1. 6)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach. 

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože, *
usmerňuj náš život podľa svojej vôle, —
aby sme v mene tvojho milovaného Syna
horlivo konali dobré skutky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
milostivo prijmi naše dary a posväť ich, —
aby nám slúžili na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Nedeľná 

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pristúpte k Pánovi a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. (Porov. Ž 34, 6)
Alebo:
Ja som svetlo sveta, hovorí Pán.
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. (Jn 8, 12)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
sviatostným pokrmom v nás
zveľaďuješ milosť nového života; *
daj, prosíme, —
aby sme sa stále tešili z tohto nebeského daru.
Skrze Krista, nášho Pána.