ŠTVRTÁ NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Zachráň nás, Pane, Bože náš, a zhromaždi nás z krajín pohanských, aby sme mohli tvoje sväté meno velebiť a tvojou slávou sa honosiť. (Ž 106, 47)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.
 
KOLEKTA
Pane a Bože náš, *
dopraj, aby sme ťa uctievali celou dušou —
a všetkých ľudí milovali opravdivou láskou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo prijmi dary, *
ktoré ti so synovskou oddanosťou prinášame na oltár, —
a premeň ich na sviatosť nášho vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom
a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. 
Pane, nech nie som zahanbený, veď vzývam teba. (Porov. Ž 31, 17 – 18)
Alebo:
Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. (Mt 5, 3 – 4)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás
sviatosťou nášho vykúpenia; *
daj, prosíme, —
aby tento prostriedok večnej spásy
vždy zveľaďoval pravú vieru.
Skrze Krista, nášho Pána
.