ŠTRNÁSTA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; tvoja pravica je plná spravodlivosti. (Porov. Ž 48, 10 – 11)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si pozdvihol
padnuté ľudstvo uponížením sa tvojho Syna; *
daruj svätú radosť svojim veriacim,
ktorých si vymanil z otroctva hriechu, —
a priveď ich do večnej blaženosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, obeta, ktorú ti prinášame, *
nech nás vnútorne očisťuje —
a nech nás zo dňa na deň lepšie pripravuje na život,
ktorý nás čaká v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu. (Ž 34, 9)
Alebo:
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, hovorí Pán. (Mt 11, 28)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, zahrnul si nás nesmiernou milosťou; *
daj, prosíme,
aby sme vždy prijímali spásonosné dary —
a nikdy ťa neprestali chváliť.
Skrze Krista, nášho Pána.