ŠIESTA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Bože, buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy. Veď ty si moja sila a moje útočište,
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. (Porov. Ž 31, 3 – 4)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty nás uisťuješ, že prebývaš v tých,
čo majú spravodlivé a úprimné srdce; *
pomáhaj nám svojou milosťou tak žiť, —
aby sme boli tvojím dôstojným príbytkom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech nás táto obeta očistí a obnoví *
a nech nám zabezpečí večnú odmenu, —
ktorú si prisľúbil tým, čo plnia tvoju vôľu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Jedli a nasýtili sa nadmieru, Pán im splnil, čo si žiadali. Ich očakávanie sa splnilo. (Porov. Ž 78, 29 – 30)
Alebo:
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3, 16)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás nebeským pokrmom; *
daj, prosíme, aby sme vždy túžili po tejto posile, —
ktorá v nás zveľaďuje opravdivý život.
Skrze Krista, nášho Pána.