ŠESTNÁSTA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán.
S radosťou ti prinesiem obetu;
meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý. (Ž 54, 6. 8)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Pane, buď milostivý nám, svojim služobníkom, *
a obohacuj nás darmi svojej dobroty, —
aby sme so živou vierou, nádejou a láskou
dôsledne zachovávali tvoje prikázania.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, ty si jedinou a dokonalou obetou
zavŕšil rozličné obety Starého zákona; *
prijmi naše obetné dary,
ako si prijal dary spravodlivého Ábela, a posväť ich, —
aby to, čo každý z nás priniesol tebe na slávu,
všetkým slúžilo na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná 

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky;
Pán je milosrdný a milostivý. Pokrm dal tým, čo sa ho boja. (Ž 111, 4 – 5)
Alebo:
Hľa, stojím pri dverách a klopem, hovorí Pán.
Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. (Zjv 3, 20)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo ochraňuj svoj ľud,
ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, *
a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu —
a prešiel k novému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.