SEDEMNÁSTA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Boh prebýva vo svojom svätom príbytku; Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, on sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. (Porov. Ž 68, 6 – 7. 36)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach

KOLEKTA
Bože, ochranca všetkých, čo v teba dúfajú,
bez teba nič nie je hodnotné, nič nie je sväté; *
zahrňuj nás svojím milosrdenstvom
a pomáhaj nám tak užívať pominuteľné veci, —
aby nás privádzali k hodnotám trvácim.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi dary, ktoré ti prinášame
z toho, čo si nám uštedril, *
a daj, aby nás milosť prúdiaca
z týchto presvätých tajomstiev
posväcovala v každodennom živote —
a viedla k večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Dobroreč, duša moja, Pánovi
a nezabúdaj na jeho dobrodenia. (Ž 103, 2)
Alebo:
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (Mt 5, 7 – 8)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme sviatosť,
ktorá je trvalou pamiatkou umučenia tvojho Syna; *
daj, prosíme, —
aby nám tento dar jeho nevýslovnej lásky
slúžil na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.