PRVÝ TÝŽDEŇ

Na prvú nedeľu v Cezročnom období pripadá sviatok Krstu Pána

VSTUPNÝ SPEV
Na vznešenom tróne videl som sedieť muža,
ktorému sa klaňajú zástupy anjelov a spoločne mu spievajú: Hľa, to je ten, ktorého kráľovstvo je večné.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
vo svojej láskavosti prijmi prosby svojho ľudu, *
aby sme poznali dobro, ktoré máme konať, —
a aby sme ho čo najlepšie uvádzali do života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, nech ti je milá naša obeta, * aby sme sa ňou posvätili —
a dosiahli, o čo s úctou prosíme.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pane, u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. (Ž 36, 10)
Alebo:
Ja som prišiel, aby mali život
a aby ho mali hojnejšie, hovorí Pán. (Porov. Jn 10, 10)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
posilnil si nás sviatostným pokrmom; *
pokorne ťa prosíme, —
daj, aby sme ti úprimne slúžili príkladným životom.
Skrze Krista, nášho Pána.