PIATA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Poďte, klaňajme sa Bohu, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril, lebo on je náš Pán a Boh. (Ž 95, 6 – 7)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
neprestajne ochraňuj svoju rodinu, *
ktorá vkladá nádej iba do nebeskej milosti, —
aby sme boli vždy v bezpečí pod tvojou ochranou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane a Bože náš,
ty si stvoril chlieb a víno ako posilu pre telo; *
daj, prosíme, —
aby sa nám stali aj sviatostným pokrmom
pre večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE  
Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí,
lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami. (Porov. Ž 107, 8 – 9)
Alebo:
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. (Mt 5, 5 – 6)
 
PO PRIJÍMANÍ
Bože, ty si chcel, aby sme mali účasť
na jednom chlebe a jednom kalichu; *
prosíme ťa, pomáhaj nám žiť tak, —
aby sme zjednotení v Kristovi radostne
spolupracovali na spáse sveta.
Skrze Krista, nášho Pána.