PÄTNÁSTA NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem zo sna,
nasýtim sa pohľadom na teba. (Porov. Ž 17, 15)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty ukazuješ blúdiacim svetlo
svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu; *
pomáhaj všetkým kresťanom
odmietať, čo sa protiví ich viere, —
a usilovať sa o to, čo zodpovedá
ich kresťanskému povolaniu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, zhliadni na dary prosiacej Cirkvi *
a premeň ich na duchovný pokrm, —
ktorý posväcuje náš každodenný život.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Aj vrabec si nájde príbytok
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj Kráľ a môj Boh. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome
a bez prestania ťa velebia. (Porov. Ž 84, 4 – 5)
Alebo:
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom, hovorí Pán. (Jn 6, 57)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme tvoje dary *
a prosíme ťa, —
daj, aby sa v nás účasťou
na týchto tajomstvách vzmáhali účinky vykúpenia. Skrze Krista, nášho Pána.