ÔSMA NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Pán mi bol podperou, vyviedol ma na miesto priestranné, zachránil ma, lebo si ma obľúbil. (Porov. Ž 18, 19 – 20)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby sa život na zemi
rozvíjal v pokoji podľa tvojej vôle —
a aby tvoja Cirkev mohla nerušene
a radostne plniť poslanie, ktoré si jej zveril.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, od teba pochádzajú dary, ktoré ti prinášame,
a ty ich prijímaš ako prejav našej oddanosti; *
láskavo ťa prosíme, —
daj, aby nám obeta, ktorú konáme,
zaslúžila večnú odmenu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami, oslavovať budem meno Najvyššieho. (Porov. Ž 13, 6)
Alebo:
Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, hovorí Pán. (Mt 28, 20)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás spásonosnými darmi; *
pokorne ťa prosíme,
aby nám táto sviatosť,
ktorou nás živíš na pozemskej púti, —
zaistila účasť na večnom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.